• Сегодня: Воскресенье, Декабрь 5, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Карагыс айы, 2021

Бос соьзлерге ынанмайык

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Яшавшылар аьли янъы коронавируслы инфекциядан вакциналардынъ пайдалыгы яде зарарлыгы акында белсенли аьлде айтпайдылар, кене де сол акта соьз юритилмейди деп айтып болмаймыз. Ама баьримиз де сезгенлей, бизим элимизде шыгарылатаган вакциналарга осал баа берилмейди. Эм, мага коьре, кайбиревлер сол кавыфлы мараздынъ сырагылары ман расып, оьз ювыкларын, оькинишке, йойып баслаганда, бу авырувдан сакланувда вакцинация оьтуьвди ялгыз бир пайдалы амал экенинде коьруьв мен байланыслы. Оьзек те, янъы шыгарылып, кенъ аьлде сынав-тергевлерден оьтпеген вакцинадынъ коьмеги болаягына ынанув тыныш тувыл, эм соцсетьлерде де вакцинация аьдем савлыгына зыян келтиреди деп язылатаганларга эс каратпай болмайсынъ.

Мен, ясуьйкенлер несилининъ ваькили, бек аьруьв анълайман: баьрине де вакцинация келиспей, аьдем аьлинде кайдай ды бир туьрленислер болатаганын, ама сол ок заман мен, вакцинация процедурасын эттирген аьдем, неге ди билмеймен, онынъ зарарлыгыннан эсе пайдалыгы артык экенине бек сенемен. Оьзек те, аьдем организминде вакцина кайдай да бир реакциялар тувдырмага болады, ама ондай аьл узакка созылмайды – бир-эки куьнге. Эм савлай официаллык медицина тармагы уьйкен яваплылык пан баьрин де вакцинация процедурасын оьтпеге шакырады. Оькинишли аьлде белгилемеге де туьседи: кайбир аьдемлер, орысша айтканда, скептиклер эм пессимистлер, вакцинацияга карсы турып, халк арасында бос соьзлер юритуьв мен бу кавыфлы коронавирус маразыннан да артык зарарлыгын тийгистедилер. Ынанмайык ондай бос соьзлерге.
Л.Уразаева.

Яндекс.Метрика