• Сегодня: Понедельник, Август 15, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 15 Сары тамбыз айы, 2022

Вакцинация исин янландырув керек

Голос Степи
Октябрь28/ 2021

Ногай район администрациясынынъ кенъеслер залында болып оьткен кезекли аппарат йыйынында сав элдегиндей болып, район еринде юритилип турган халк санын язув исининъ барысы, коронавирус юкпалы маразынынъ таралувы ман байланыслы туьзилген аьллер акында эм баска соравлар ойласылды.

Халк санын язув соравы бойынша Ногай район статистика боьлигининъ специалисти Марина Шадиева билдируьви мен шыгып соьйледи. Онынъ айтувы ман, бирер аьдемлер олардынъ уьйлерине халк санын язув исин юритуьвшилер келип кеткен сонъ, онлайн йорыгы ман тавыславда да катнасадылар. Олардынъ соьзи мен, бу затты олардан етекшилери талап- лайдылар. «Соны этпеге ярамайды, – деп анълатты Марина Шадиева, – неге десе соьйтип биз халк санын язув исин юритуьвшилердинъ куллыгына буршав беремиз». Ол халк санын язув ислери мен байланыслы соравларга яваплады.
Районда коронавирус юкпалы маразы бойынша туьзилген аьллер акында Ногай ЦРБ бас врачы Фаризат Межитова хабарлады. Онынъ айтувы ман, COVID-19 маразы ман байланыслы аьллер элимиз эм республика бойынша заьлимдей авырланган. Быйылдынъ басыннан алып районда 986 аьдем авырыган. Баьриси район бойынша 5707 аьдем тергевлерди оьткен, солардынъ 631-и юкпалы маразы ман авырыганы белгиленген. Буьгуьнлерде район больницасында 26 аьдем эмленеди, солардынъ 6-вы COVID-19 бан, калганы пневмония ман авырыганлар болады.
Фаризат Межитова вакцинация соравында айырым токталды. Буьгуьнлерде вакцинацияды оьтпеге тийисли 10 мынънан артык яшавшылардынъ 6455-и коронавируска карсы прививка эттирген яде ол вакцинация этилинмеге тийисли район яшавшыларынынъ санынынъ 61,6 проценти болады. Бас врачтынъ билдируьви мен, район еринде вакцинация иси тоьменлеген. Район еринде коронавирустынъ баска авыр штаммлары яйылганша, район яшавшыларынынъ хыйлысы прививкады оьтпеге тийисли деп билдирди Фаризат Межитова.
Мухтарбий Аджеков вакцинация ман байланыста баьри авылларда да азбар-азбар ман анълатув куллык- ларын юритуьв соравы айырым ойласылаягын айтты.
Район аькимбасы ра- йон мектеблерин ана тил окув китаплери мен канагатлав соравы бойынша КЧР-дагы ердеслеримиздинъ коьмеги мен Майкоп каладагы издательство ман байланыс тутылганы акында билдирди. ДР Оькиметиннен акша карыжы туьссе ок та, Майкоп калада ана тил китаплери баспаланып шыгаяк. Бу ис республика етекшисининъ тергеви астында турады деп белгиледи район аькимбасы.
М.Юнусов.

Яндекс.Метрика