• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Ден савлыгынъыз – оьз колынъызда

Голос Степи
Октябрь28/ 2021

Бу яйылатаган коронавирус маразы тек бизим районымызда, регионымызда, элимизде тувыл, савлай дуныя юзинде куьш алып, тагы да ясарып, кенъ яйылып келеди. Сол кавыфлы маразына карсы турувда биз савлайымыз да биргелеспеге керекпиз.

«Келеектегимизди, буьгуьнгимизди, ден савлыгымызды, касымыздагыларды куьшленип баратаган кастасыннан коршалав, оны токтатув уьшин прививка этпеге керекпиз», – деген шакырувын этеди Кумлы авыл администрациясынынъ аькимбасы Сакинат Магомедовна Елманбетова.

– Аявлы район яшавшылары!
Буьгуьнлерде вакцинация бизим ден савлыгымызды саклавда уьйкен маьнеди тутады. Прививкады этуьв яде эттирмей коюв ол бизим аьр биримиздинъ, оьзимиздинъ, кардаш-тувганларымыздынъ, ювыкларымыздынъ алдында яваплылык дережесин коьрсетеди. Коронавирус – ол яйылатаган бек кавыфлы мараз. Савболар эм эмленер уьшин енъил болмаган йолын оьткен коьп аьдемлер буьгуьнлерде бу куьшленип баратаган маразыннан оьзин саклар уьшин вакцинация этуьвди сайлайдылар. Коронавирус маразыннан эм онынъ авыр сырагысыннан эмленгеннен, мага коьре, заманында вакцинация алган бек пайдалы, деп ойлайман. Аьр кимнинъ де Госуслуги порталыннан, район поликлиникасында, ФАП-ларда куллык этетаган участковый фельдшерлер, медсестралар ман байланысып вакцинация эттирмеге ыхтыяры бар. Бу тезлик пен яйылатаган коронавирус маразыннан коллективлик иммунитети болмаганнан себеп, биз тоьгерегимиздегилердинъ кавыфсызлыгы уьшин, колымыздан келгенди этпеге тийислимиз», – дейди Кумлы авыл администрациясынынъ аькимбасы Сакинат Магомедовна Елманбетова, бу маразына дейим яшавына тез кайтар уьшин, баьри район яшавшыларын да вакцинация этпеге шакырув этип.

Яндекс.Метрика