• Сегодня: Воскресенье, Ноябрь 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Караша айы, 2021

Джамалутдин Эсиргепов – Ногай район Депутатлар Йыйынынынъ председатели

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Оьткен юма, 8-нши октябрьде, Ногай район администрациясынынъ залында 6-ншы шакырувдынъ «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ кезексиз сессиясы болып озды.

Токтастырылган йорык бойынша, район Йыйынынынъ Уставы ман келисли кепте сессияды район депутатлары арасында энъ де ясуьйкен депутат Ханболат Кулбусунов ашты.
Сессияда биринши болып соьзди Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков алды эм ДР Халк Йыйынына депутат болып сайланган Мурзадин Авезовты кутлады. Оьз кезуьви мен депутат Авезов янъы сайланган Депутатлар Йыйынынынъ 7-нши шакырувынынъ биринши сессиясы акында хабарлады.
Оннан сонъ район етекшиси йыйылганларга янъыларда Терекли-Мектеб авыл Депутатлар Йыйынынынъ сессиясы болып оьткенин эм сонда депутатлар былтыр 26-ншы октябрьде район Йыйынына депутат этилип йиберилген депутатларды кери кайтарганы эм олардынъ орынына баскаларын сайлаганын билдирди. Оьзи атыннан сол депутатларды кутлады эм район Йыйынында етимисли куллык этпеге шакырды.
Сессияда председательдинъ куллыгын юритуьвши район депутаты Джамалутдин Эсиргепов сессия исинде 15 район депутатлары катнасувын эм соны ман сессиядынъ куллыгы законлы йорыгында юритилмеге болувын билдирди. Муннан сонъ ол йыйылган депутатларды сессиядынъ куьн йосыгы ман таныстырды.
Сессияда катнаскан Ногай район прокуратура ваькили Сталинбек Абдуллаев район парламентининъ председателин сайлаяктан алдын бас деп сонынъ алдынгы етекшиси Темирлан Картакаевти кери кайтарув керегин депутатлардынъ эслерине салды. Бу ерде Джамалутдин Эсиргепов район прокурорынынъ орынбасары Аскер Дильманбетовтынъ протестин окыды.
Оннан сонъ сессиядынъ куллыгы армаган бардырылды эм сонынъ куьн йосыгы ман келисли кепте район депутатлары «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели этип бир тавыстан Джамалутдин Эсиргеповты сайладылар. Депутатлар солай ок район Депутатлар Йыйынынынъ дайымлык негизинде депутаты этип Рустам Байманбетовты эм секретари этип Рашид Шангереевти (экеви де район депутатлары) айырдылар.
Сессиядынъ «Россия Федерациясында патшалык тергеви акында» деген 248-нши номерли 2020-ншы йылдынъ 31-нши июлиндеги Федераллык законында каралган муниципаллык тергевининъ кеплери бойынша положениелерди беркитуьв акында» деп аталган соравы бойынша район администрациясынынъ ер тергев эм муниципаллык муьлки бойынша боьлигининъ етекшисининъ куллыгын юритуьвши Арсен Сабутов шыгып соьйледи. Депутатлар бир тавыстан бу сорав бойынша карарды да кабыл эттилер.
Муннан сонъ район аькимбасы Мухтарбий Аджеков район депутатларына район администрациясынынъ республика власть органлары ман биргелесип аьрекет этуьви акында хабарлады. Онынъ соьзлери мен, регион етекшилерининъ ярдамы ман Ногай районында буьгуьнлерде аз куллыклар юритилмейди эм солар келеектеги йылларда да юритилеек.
Сессияда район Йыйынынынъ депутаты, Шумлелик авыл орта мектебининъ директоры Омаргаджи Шахбанов, республика парламентининъ депутаты Мурзадин Авезов оьз ойларын эм йоравларын айттылар.
Суьвретте: Ногай район Депутатлар Йыйынынынъ кезексиз сессиясында.

Яндекс.Метрика