• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Ерге этсенъ аьрекет, берер онъыс, берекет

Голос Степи
Октябрь07/ 2021

«Аьр куьнимиз мал каравдан басланатаган эди», – дейди бала шагын эскергенде, аьлиги заманда фермер аьрекетин юритуьвши Венера Нурлубаева. Онынъ тувып-оьскен Карагас авылынынъ яшавшылары совет йылларыннан алып, ерли Карл Маркс атындагы колхозында, сонъында совхозда ер уьстинде эгиншилик эм малшылык аьрекети мен каьр шегип келедилер.

Венера Карагас авыл орта мектебин 1985-нши йылда окып кутарган сонъ, Новочеркассктагы инженер-мелиоративлик институтынынъ экономика факультетине окувга туьседи. Соны 1993-нши йылда битирип, Карл Маркс атындагы совхозында растениеводство боьлигинде бухгалтер болып ис аьрекетин баслаган. Сол йылларда сав элдегиндей болып, район еринде де айырым аьдемлер оьз алдына ерлер алып, эгинши-фермер, арендатор, байыр ярдамшы хозяйстволык аьрекети мен каьр шегип баслайдылар.
2002-нши йылдынъ 5-нши февралиннен алып кайратлы кыскаяклы оьз алдына эгинши-фермер хозяйствосын туьзип, ис аьрекетин эгиншилик пен байланыстырады. Венера оьзининъ ер участогында кызыл бийдай, люцерна, суданка, арпа, сулы культураларын оьстиреди. Солардан йыйылган онъысын тувра эгин кырлардан сатып йибереди.
Венера Нурлубаева район еринде бийдай оьстируьвшилердинъ санында ялгыз бир фермер кыскаяклы болады. Ол оьз эгин кырларында оьстиретаган кызыл бийдайы аьр гектардан 22 центнерден 30 центнерге дейим (аьр йыл ава аьллерине коьре туьрли кепте болады) аслык онъысын береди.
Эгиншилик аьрекетиннен оьзгелей, Венера хозяйствосында тувар мал саклайды, анъ оьстиреди. Яслай авыл куллыкларыннан кажынмаган кыскаяклы авыл еринде ийги фермерлердинъ санында. Ялгыз увылы Анварды да тийисли кепте тербиялап оьстирген. Буьгуьнлерде Анвар Менласанов эки йогары окув ошакларын кутарып, финансист эм юрист кеспилерин байырлаган. Аьлиги заманда ол Москвада «Открытие» деп аталган банкта ислейди.
Венера-ердесимиз авыл хозяйство тармагында коьпйыллык бажарымлы иси, йогары производстволык коьрсетимлери уьшин 2016-ншы йылда Дагестан Респуб- ликасынынъ Авыл хозяйство эм тамак-азык министерствосынынъ Сый грамотасы ман савгаланган.
М.Юнусов.
Суьвретте: фермер Венера Нурлубаева оьз ер участогында.

Яндекс.Метрика