• Сегодня: Суббота, Май 30, 2020
  • Буьгуьн: Уллы юма, 29 Курал айы, 2020

«Заман тегершигинде кезинуьв»

Голос Степи
Октябрь07/ 2019

Ногай районынынъ 90 йыллык мерекесине багыслап, янъыларда орталык китапхана куллыкшылары биринши кере «Путешествие на колеснице времени» деп аталган ойын-квест уйгынладылар. Бек ярасык кепте безекленген, ногай язувшыларынынъ китаплер выставкасы аьзирленген орталык китапханада ярысларда катнасар ниет пен, А.Джанибеков эм Кадрия атларындагы, солай ок Нариман авыл мектеблерининъ 10-11-нши класс окувшылары йыйылдылар.

Шарады Сапихан Курпаева ашып, йыйылган окувшыларга мунда тизилген бурын ногайлар уьйшиликте кулланган алатлар, кийимлер акында кызыклы хабарлады эм коьрсетти. Сонъ конкурс катнасувшылары Ф.Капельгородский паркынынъ оьзеги – артезианнынъ касында борышлар толтырмага деп станцияларга йол алдылар. Олардынъ экиншиси – балалар китапханасы, уьшиншиси – уьлке танув музейи, доьртиншиси – Баьтирлер аллеясы эди. Аьр бир борышты тувра эм тез толтырган командага Ногай районынынъ картасынынъ бир кесеги бериледи, савлай картады йыйнаган команда тийислисинше енъуьвши де болады. Бас деп Сапихан Зартув кызы борышларын толтырмага йолланган балаларга ногай такпаклардынъ басын айтты, экиншилери болса оларды тамамламага тийисли эдилер.

Балалар китапханасында да онынъ куллыкшылары шарага негизли аьзирленгенлери аян сезилди. Мунда да коьз карасты сукландырган безеклев, ногай шаирлердинъ шоьлимизге багыслаган ятлавлары язылып, илинген. Базлас катнасувшылары балалар китапханасында басайландыргышларды шештилер. Уьлке танув музейинде онынъ етекшиси Каирбек Бальгишиев халкымыздынъ бурынгысыннан, районымыздынъ яшавыннан онынъ яс несилине аьлемет соравлар, борышлар аьзирлеген эди. Бирде ол окувшылардынъ билгенине разы болды, бирде басын да шайкады. Баьтирлер аллеясында ойын катнасувшылары баьтирлердинъ эткен йигитликлери мен байланыслы болган соравларга явап бердилер.

Белгиленген борышларды толтырып, окувшылар орталык китапханасында тагы йыйылдылар. Мунда балалардынъ кайсы шыгарма кайсы ногай язувшыдынъ калеми астында тувганын билгенлери тергелди. Солай ок окувшылар ногайымыздынъ зияпетлери тизилген сыпырага да олтырдылар. Соьйтип, ойын сырагылары бойынша 1-нши орынды Нариман авыл мектебининъ окувшылары – «Буйратлар» командасы бийледи. 2-нши орынды – эки «Коьк боьри» эм «Эдиге» командалары – А.Джанибеков эм Кадрия атындагы мектеблер окувшылары боьлистилер.

Бу ойынлар балалар уьшин оьз районынынъ, халкынынъ тарихи эм ана тили бойынша билимлерин оьстируьвде бек пайдалы эди. Сосы ийги иске куьш салганлары уьшин китапхана куллыкшыларына, музей етекшисине уьйкен разылык.

Н.Кожаева.
Суьвретте: базласлар оьткен мезгил.

Яндекс.Метрика