• Сегодня: Пятница, Август 12, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 12 Сары тамбыз айы, 2022

Замир Акмурзаевтинъ эстелигине

Голос Степи
Август05/ 2022

Ногай районынынъ Червленные Буруны авылында оьткен каты куьн волейбол бойынша кезекли 13-нши турнир озгарылды.

Ол Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ ис борышларын толтырувда ян берген куллыкшысы, милиция сержанты Замир Акмурзаевтинъ эстелигине багысланган эди. Бу спорт шарасынынъ уйгынлавшылары: Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги, «Яслык» деген яслар орталыгы, «Ногайский район» МР-да АТК эм Червленные Буруны авыл администрациясы. Спорт ярысы басланаяктан алдын ОМВД етекшилигининъ, авыл аксакалларынынъ, Замир Акмурзаевтинъ ювыкларынынъ шыгып соьйлевлери мен митинг озгарылды эм милиция сержанты ян берген ерге шешекейлер байламлары салынды. Ярыста болса 6 командалар ортакшылык этти: «Нариман», «Карагас», «Терекли-Мектеб», «Червленные Буруны», «Кунбатар» эм «Ногай районы бойынша ОМВД». Ярыслар сырагылары бойынша 1-нши орынды – «Нариман», 2-нши орынды – «Терекли-Мектеб» эм 3-нши орынды «Карагас» командалары бийледилер.

Яндекс.Метрика