• Сегодня: Пятница, Август 12, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 12 Сары тамбыз айы, 2022

Инсанларга нурлы яшав йорап

Голос Степи
Август05/ 2022

Тувган тилинде янъы китап баспаланса, баьримиз де суьйинемиз.

Соьйтип, быйыл калемдасым эм ис йолдасым, Россия Журналистлер эм Язувшылар союзларынынъ агзасы Магомет-Али Хановтынъ «Саьвлели кут» деген китаби яшав коьрди. Китапте язувшыдынъ алдынгы эм аьлиги заманда язылган асарлары, макалалары баспаланган. Китаптинъ басына автордынъ яратувшылыгы акында белгили ногай шаири Мурат Авезов язган макаласы киритилген. – М-А.Ханов оьзининъ бу китаби мен бизим адабиатка сезимли уьлис косып туры. Эм сол уьлис ога энди де, алдыдагы йылларда янъы бийикликлерди бийлеп алмага уьстинлик те, кайрат та, талап та эм зейинлик те берсин, – деп язады ол. Китапте балаларга багысланган ятлавлар, эртегилер бек кызыклы, олар саьбийлерди коьп затларга уьйретедилер. Мунда автор ийги этип язатаган кужырлы хабарлар, фельетонлар да бар, олардынъ коьбиси Янъы йыл кешеси мен байланыслы, сол кеше, аьдетинше, бек аьлемет оьзгерислер боладылар. Журналист Магомет-Али Ханов китапке оьзининъ макалаларын да киргисткен. Олардынъ ишинде ногай халкымыздынъ белгили аьдемлери акында очерклер бар. Янъы китапти окувшы кызыксынып окымага болады.

Г.Бекмуратова

Яндекс.Метрика