• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Иси мен ясларга коьрим болады

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Ставрополь крайынынъ регионаллык ногай миллет маданият автономиясынынъ ваькили Б.Елманбетов оьз кесписининъ устасы, шоьлдинъ шынты алал увылы Руфат Алибиевич Исхаковта конакта болды.

Тукуй-Мектеб авыл орта мектебин окып битирген сонъ, Руфат Алибиевич Ставрополь каласындагы патшалык медициналык академиясына туьсип, оны етимисли тамамлаган. Буьгуьнлерде Гиппократ антына алал болган йогары категориялы хирург врачы Ставрополь каласындагы 2-нши номерли клиника больницасында (аьлиги заманда коронавирус пан авырыганларга госпиталь болады) етимисли куллык этип келеди. Флебология эм малоинвазивли хирургия бойынша край орталыгынынъ етимисли хирург врачы болып аьрекет этеди.
Янъыларда оьзи куллык этетаган ерде ол НРНКА ваькили Б.Елманбетовты хош коьрип алып, боьликлер эм палаталар бойынша кызыклы экскурсиясын озгарды, онда аьрекет этетаган медицина куллыкшылары ман таныстырды. Етимисли врач Руфат Алибиевич келген конакты аьлиги заманга келисли диагностика, консультация беруьв эм эмленуьв амаллары ман таныстырды. Оьзининъ ис йолдасларынынъ арасында яс болса да, ол оьз куллыгын ийги билген специалист деп белгили. Ставрополь кала Думасы ман, Ставрополь кала администрациясынынъ савлык саклав управлениесининъ уйгынлавы ман эм, солай болып, Ставрополь крайынынъ Савлык саклав министерствосынынъ, Ставрополь крайынынъ медсестраларынынъ Ассоциациясынынъ, савлык саклав бойынша кала организациялары бойынша профсоюз куллыкшыларынынъ демевлик этуьви мен оьткен ярыста катнасувда Руфат Алибиевич Ставрополь крайынынъ энъ ийги хирургы деп белгиленген. Онынъ сол йогары атына тийисли болганы ман байланыста ногай яска профессор В.В.Трепавловтынъ «Ногай Ордасынынъ тарихи» деген китаби тапшырылды.
Руфат Алибиевич танъ, аьр кимге де ярдамласпага шалысып келген, сайлаган кесписине алал аьдем болады. А нешевлердинъ яшавларын ол аман калдырган. Нешевлерге колыннан келген ярдамын эткен?! Элбетте, сол баьри затларды да айтып болмайсынъ. Ис аьрекети сондай. Сыйлы Руфат Алибиевич, енъиллерден болмаган ис аьрекетинъизге савлай берилгенинъиз уьшин ак юректен разылыгымызды билдиремиз. Биз уьшин сиз дайым ийги уьлги, ясларга коьрим болып келесиз.
Суьвретте: Руфат Исхаковка профессор В.Трепавловтынъ «Ногай Ордасынынъ тарихи» деген китабин тапшырув мезгили.

Яндекс.Метрика