• Сегодня: Среда, Октябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 27 Казан айы, 2021

Йол-юрис йорыкларын билейик

Голос Степи
Октябрь08/ 2021

Йол-юрис йорыкларын балалай уьйретип баслав – ата-анадынъ борышы. Айтпага, соны куллык этип уьйретпеске де болады. Мектебке барганша биз балаларымызды балалар бавына аькетемиз, бос заманларымызда олар ман кыдырмага шалысамыз, кайда барсак та, йолды оьтпеге туьседи, сол заманда, бу ерде оьзимизди кайтип юритпеге эм кайдай йорыкларды тутпага керегимизди оьз мысалымыз бан коьрсетемиз.

Йыл сайын аьдетке кирип, янъы окув йылдынъ басланувы ман, билимлендируьв учреждениелеринде «Верны ЮИД-овской стране» деген агитбригадалар шарасы озгарылады. Бу йыл да сол шара баслап, мектеб, сонъ республика кезегинде уьстинликли озды.
Уьстимиздеги йылдынъ кырк кийик айынынъ 29-ншы куьнинде, йол-юрис йорыкларынынъ кавыфлыгынынъ алдын шалувга багысланган айлык ишинде А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде 4-6-ншы класслар араларында «Верны ЮИД-овской стране» шарасы озды. Шара бойынша окувшылар оьзлерининъ йол-юрис йорыкларды кайтип билуьвин, соьйлеп болувын, ясав оьнерлерин коьрсеттилер. Бу куьн оьз оьнерлерин коьрсеткен 9 командалардынъ баьрисининъ де тийисли кийимлери, омыравларында командасынынъ атын билдирген белгиси, колларында йол-юрисин тергевши инспекторларынынъ алатлары бар эди. Аьр бир команда йол-юрис йорыкларды билуьвге шакырув этти. Ярыстынъ тамамында (мектеб кезегинде) шара енъуьвшилери болып 6-ншы «а» класс окувшыларыннан туьзилген «Светофор» куьби айырылды, экинши савгалы орын 4-нши «в» класс окувшыларына тийисли этилинди, уьшинши орынга 6-ншы «в» класс окувшыларынынъ куьби тийисли болды.
Республика бойынша озган «Знатоки правил дорожного движения» деген шарада район атын А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ 5-нши «а» класс окувшылары (класс етекшиси Э.Саитова) якладылар. Бизим балалар шара бойынша йол-юрис йорыклары бойынша тестирование оьттилер, велосипед айдав оьнерлерин эм биринши медициналык ярдам этип болувларын коьрсеттилер.
Бу шарада катнаскан окувшылар Ногай район атын тийисли дережеде якладылар, оьзлери де коьнъиллерин коьтерген коьп затларды коьрип кайттылар. Оларга шара тамамында катнасканлары уьшин диплом эм савгалар тапшырылды.
Балаларымыздынъ районымыздынъ атын яклавы, республика кезегинде оьтетаган шараларда катнасувы оларга коьп янъылыклар ашпага амал береди. Бир катнасув етимисин бермесе, экинши кере, бир соьзсиз де, береди. Олар сулып та алады.
Балалардынъ етимиси аьр биримизге – коьнъил эм куьез.
Г.Сагиндикова.
Суьвретлерде: мектеб кезегинде озган шара катнасувшылары; республика бойынша оьткен шара катнасувшылары.

Яндекс.Метрика