• Сегодня: Суббота, Май 30, 2020
  • Буьгуьн: Уллы юма, 29 Курал айы, 2020

Кайсы иси де онъыннан басланады

Голос Степи
Ноябрь08/ 2019

Кайсы истинъ де басында турув, сол истинъ басланувына йол салув тынышлардан тувыл. Мадина Муса кызы Абдулалимова ногайымыздынъ йигерли эм акылбалык хатынларынынъ бириси. Онынъ куьш салувы ман бир неше йыллар артта Кадрия атындагы мектеби оьз аьрекетин баслаган. Буьгуьнлерде Ногай районымызда алдышы аьрекет бардыратаган мектеблердинъ бириси болады. Солай ок онынъ баславы ман Россельхоз банкынынъ толтырма офиси бизим районымызда ислеп баслаган. Бир неше онлаган аьдемлеримиз сол банк аркалы фермерлик аьрекетин баслап, яшав аьллерин ийгилендирдилер…

Буьгуьнлерде болса, Мадина Муса кызы Абдулалимова белсенли аьрекетин почта-банкта юритеди. Бу ерде бизим газета окувшыларымызга бираз анълатув этпеге туьседи. Алдынларда бизим районымызда байланыс аьрекетин почта боьлиги юритетаган болган болса, аьли сол толтыратаган буйымларга, тагы да баскалар косылып, толтырылады. Айтпага, почта боьлигинде уьйшиликте кулланатаган сабыннан алып техникага дейим сатылынады, «Кала» деген тармак бойынша налог та алынады, акшалай кредит те бериледи. Эндиги Мадина Муса кызы Абдулалимовадынъ билдируьвине коьре, банкомат ашпага ниети те бар.

Аьли де мыратлары бар, тек баьрисин де ерлестируьв уьшин янъы етекши оьз куьшин салаягын ясырмай айтады. Онынъ кол астында буьгуьнлерде бек ийги ис коллектив оьз аьрекетин бардырады. Олардынъ ис борышлары Терекли-Мектеб, Кумлы, Кара-Су, Ленинаул, Калинин, Эдиге авылларын канагатлав. Баьриси 12 аьдем бу айтылган авылларда байланыс куллыкларын юритедилер, олардынъ еткеруьвлери мен авыл ясуьйкенлери дуныя ман байланыс тутадылар. Баьри эсли несилдинъ де эсинде болар, кайтип почтальонды карап туратаганлары. Алдынларда болса, аьлигидей Интернет байланыслар болмаганга да болар, почтальоннынъ келуьви уьйкен байрам эди…

Ногай районында Россиядынъ почта-банкында ис аьрекетин бардыратаган 12 аьдем бир аьелдинъ агзаларындай болып, татымлыкта, тыпаклыкта яшайдылар. Оьзлерининъ хабарлавларына коьре, эртенъликте куьнди бир-биримиз бен юрек сырларымыз бан боьлисуьвден эм бир аяк шай ишуьвден басланады…

Суьвретте: ис коллектив.

Яндекс.Метрика