• Сегодня: Вторник, 31 января, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 31 Канътар айы, 2023

Канъгып юрген ийтлер кавыфсыз этилинген

Голос Степи
Декабрь02/ 2022

Биздеги авыл-калалардынъ орамларында хыйлы канъып юрген иесиз ийтлер аьдемлерге, боьтен де балаларга уьйкен кавыфлык тувдырадылар. Ызгы заманларда патшалык бу социаллык маьселеди шешуьвге де айырым маьне берип баслаган.
Быйыл «Каравсыз юрген айванларды ыслав, стерилизация, кастрация этуьв эм ерине кайтарув» деген федераллык программасын яшавга шыгарув эсабында Ногай районына да бюджеттен 500 мынъ маьнет акша шыгарылган эди. Район Авыл хозяйство управлениесининъ специалисти билдиргенлей, бу акша карыжы аьлиги заманда толысынша кулланылган. Муниципалитет еринде канъып юрген ийтлердинъ Бабаюрт питомник куллыкшылары 67 иесиз ийтлерди ыслаганлар. Бу ийтлер Терекли-Мектеб, Нариман, Червленные Буруны эм Шумлелик авыл ерлериннен аькетилгенлер.
Буьгуьнлерде сол каравсыз канъгып юрген айванларды стерилизация эм кастрация эткеннен сонъ, оьз авыл ерлерине кайтарганлар. Район Авыл хозяйство управлениеси билдиргенлей, йогарыда белгиленген ветеринар шараларын оьткеннен сонъ, сондай ийтлер тоьгеректегилерге кавыфлык тувдырмайдылар.
Бизим хабаршы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group