• Сегодня: Среда, Сентябрь 22, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 22 Кырк кийик айы, 2021

Керексингенлерге – салдарлы ярдам

Голос Степи
Сентябрь05/ 2021

Дагестан Республикасынынъ 2500-ден артык яшавшылары оьз яшавынынъ онъайлыгын оьстируьв уьшин социаллык контрактка кол басканлар.

Аьлиги заманда Дагестан республикасынынъ ис эм социаллык оьрленуьв министерствосы «Социаллык контракт» проектин яшавга шыгарганлар. Бу проект осал яшайтаган гражданлар категориясын ярлылыктан шыгармага эм олардынъ яшавын онъайлы этпеге каратылган.

Бу проектте катнаспага суьетаганлар ман анълатув хабарласувлар юритуьв ниет пен яшавшыларды социаллык яктан коршалав организацияларында ис куьплер туьзилген.

Министерстводынъ билдируьвлерине коьре, проект республикамызда яшайтаган керексинетаган аьеллерге яде ялгыз аьдемлерге оьз исин ашпага мырсат береди, проект бойынша олар 250 мынъ маьнет акша аладылар. Патшалык коьмек этип сондай аьеллерге тоьлевлер береди, гражданлар оьз яшав сапатын ийгилендируьвге парызлы боладылар.

Уьстимиздеги йылдынъ ызына дейим Дагестан Республикасынынъ ис министерствосы 7807 аьеллерди аьжетсизлемеге ниет этеди. Аьлиги замангасоциаллык контракт бойынша 7000 гражданлар консультация алганлар, солай ок 2565 дагестанлылар ман баьриси 211 миллион акшага контрактларга кол басылган, социаллык коьтергишлевге аьризе язган 3163 аьдемлер керекли документлер йыйнайдылар.

Яндекс.Метрика