• Сегодня: Среда, Июль 28, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 28 Шилле айы, 2021

Керексинетаганларга – салдарлы ярдам

Голос Степи
Июль16/ 2021

Дагестан Республикасында балалы аьеллерге республикалык бюджетиннен социаллык яктан коьтергишлев амаллары алынады. Соьйтип, регионнынъ Ис эм социаллык оьрленуьв министерствосы ман осал аьлде яшайтаган коьп балалы аьеллердинъ биринши класска бараяк балаларына бир кере берилетаган акшалай пособие тоьленеек. Бу тоьлев 2012-нши йыл Дагестан Республикасынынъ Оькимети мен беркитилген, неге десе аьлиги демографиялык аьллер осал эм коьплеген аьеллер айлак осал яшайдылар.

Бу пособиеди осал аьлде яшайтаган коьп балалы аьеллер аладылар.
2020-ншы йыл бу тоьлевди 6810 аьеллер алдылар, баьриси биринши класска барган 6914 балаларга акша берилди.
2021-нши йылдынъ шилле айынынъ 1-нши куьниннен алып сондай тоьлев тийисли гражданлардан аьризелер алынаятыр. Аьризелер УСЗН организациясына бериледи, солай ок аьризелерди Дагестан калаларында эм авылларында ислейтаган МФЦ орталыклары бойынша да бермеге болады. Быйыл тоьлевдинъ оьлшеми 2229 маьнет акша болады.

Яндекс.Метрика