• Сегодня: Пятница, Январь 21, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 21 Канътар айы, 2022

Коьплеген йыллар артта язылган

Голос Степи
Январь14/ 2022

Газетамыздынъ 90 йыллык тарихи кызыклы оьзгерислер мен, маьнели макалалар ман, ярасык суьвретлер мен баьримизге де белгили. Буьгуьнлерде колыма 80-нши йылларда баспаланган газеталары туьскенине суьйинип, аьр бир сыдырасын окымага шалысаман. Оьз ердеслеримнинъ уьстинликлери акында коьп билдируьвлер бар. Солардынъ арасында халк арасындагы кемшиликлер, яшавшылардынъ эрши ислери де коьрсетиледи газетадынъ бетлеринде. Биревлери дуныядан кешип кеткенлер, баскалары аьли де бизим касымызда бар.

Орта-Тоьбе авылында ясуьйкен абамыз Увылбике Капитуллаева яшайды. Оьзин танымасам да, онынъ коьп йыллар артында алдышы сыйыр савувшы болганы акында коьп эситкенмен. 1981-нши йылдынъ шилле айынынъ 19-ншы куьнинде баспаланган «Шоьллик маягы» газетасында коьп уьйкен болмаган билдируьв окыдым. Онда булай язылган: «Карл Маркс атындагы совхоздынъ биринши суьт фермасында Увылбике Капитуллаева бир неше йылдан бери савувшы болып куллык этеди. Ол оьзине беркитилген сыйырларга ийги карав негизинде дайым да коьп эм сапатлы суьт савувга етиседи. Он биринши бесйыллыктынъ биринши йылынынъ ярымйыллык планын 21390 килограмм орынына 23372 килограммга еткерип толтырган». Сол заманда яс кыскаяклыдынъ фотокорреспондент болып ислеген Акберди Башиев алган суьврети салынган.


Мен сол йылдан сонъ сондай уьстинликлерге етискен Увылбике-абайдынъ сонъгы бактысы калай болган экен деп кызыксындым эм онынъ акында билдируьв изледим.
Увылбике Капитуллаева 1940-ншы йылдынъ тамбыз айынынъ 16-ншы куьнинде тувган. Бала заманнан алып кыйын куллыктан кажынмай яшаган ясуьйкенимиз 1959-1990-ншы йылларында сыйыр савувшы болып ислеген.
Увылбике Яик кызы Капитуллаева «Ис ветераны» омырав белгиге, «Аналык медалине», «1980-нши йылдынъ социалист базласувынынъ енъуьвшиси» деген сыйлы атына, «Согыс балалары» эстелик медалине тийисли болган.
Буьгуьнлерде сыйлы ясуьйкенимиз тийисли тыншаювда уныкларына, немерелерине куьезленип яшайды.
Г.Бекмуратова.
Суьвретлерде: У.Капитуллаева (1981-нши эм 2021-нши йылларда).

Яндекс.Метрика