• Сегодня: Среда, Январь 20, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 20 Канътар айы, 2021

Кроссвордты шешип каранъыз. Янъы йыл савгасын ким алар?

Голос Степи
Декабрь31/ 2020

Кроссвордтынъ соравлары:

1. Ногай халкында аьвелгиде кулланылган коьликтинъ аты.

2. Балалардынъ кыс шагында суьйикли коьлиги.

3. Аттынъ ясарлык баласы.

4. Революцияга дейим оькимет басшысы, етекшиси.

5. Аьдемнинъ негизли суьек муьшеси.

6. Ногай кыскаяклыдынъ аты.

7. Кыс азыкларын аьзирлевде кулланылатаган коьпйыллык оьсимлиги.

8. Ислев алаты.

(кесесиннен)
9. Казаншы тувыл, асы таьтли,
Ийнеси бар, исли тувыл.

10. Яз язлар, кыс кыслар, туягыннан сув ишер, муьйизиннен козлар.

11. Дуныя ягынынъ тараптынъ бир туьрлиси.

(Яваплары келеек номерде баспаланаяклар)

Янъы йыл савгасын ким алар?

Кроссвордтынъ явапларын биринши болып шешкен эм кешиктирмей, 89280580794 номерли телефон ман тел согып билдирген газетамыздынъ окувшысына савга тапшырылаяк.

Яндекс.Метрика