• Сегодня: Пятница, Июль 3, 2020
  • Буьгуьн: Уллы юма, 3 Шилле айы, 2020

Кувыршаклар театрынынъ сыхырлы дуныясы

Голос Степи
Июнь11/ 2019

Янъыларда Театр йылы бойынша Махачкалада «БРИКС эллерининъ кувыршаклар театрынынъ сыхырлы дуныясы» деп аталган Биринши халклар ара фестивали ДР Маданият министерствосынынъ, Дагестан патшалык кувыршаклар театрынынъ эм Москва каласынынъ предпринимательлерининъ уйгынлавы ман, РФ Маданият министерствосынынъ, РФ эм ДР театраллык аьрекетшилерининъ союзынынъ эм кала администрациясынынъ коьтергишлеви мен оьтти. Республикамыздынъ конаклары эм яшавшылары Россиядынъ 5 регионынынъ эм Бразилия, ЮАР, Индия, Китайдынъ артистлерининъ катнасувы ман уьйкен эртеги шоу коьрип кувандылар.

Фестивальдинъ шатлыклы ашылувында конакларды Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильевтинъ атыннан ДР Оькиметининъ Председателининъ Биринши орынбасары Анатолий Карибов кутлады. Оннан сонъ Дагестан кувыршаклар театрынынъ художественный етекшиси Аминат Яхъяева шыгып соьйледи.

Фестиваль озган баьри куьнлерде де Дагестан яшавшыларына конаклар оьзлерининъ ийги деген постановкаларын коьрсеттилер.

Театраллык форумынынъ сонъгы куьнинде Дагестан кувыршаклар театры оьзининъ ызгы йыллардагы энъ де ийги деген постановкасынынъ бириси– А.Грин. бойынша «Алые паруса» спектаклин коьрсетти.

Фестивальдинъ шатлыклы ябылувына багысланган шара Махачкаладагы Дагестан патшалык кувыршаклар театрында озды. Мунда ДР маданият министри Зарема Бутаева фестиваль озгарылувында баьри коьмек эткенлерге разылыгын билдирди эм республикамызда йол алган уьйкен театраллык проекти Россияда Театр йылынынъ белгили оьзгериси болаягын белгиледи.

Н.Кожаева.

Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика