• Сегодня: Среда, Октябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 27 Казан айы, 2021

«Куллыгым – меним яшавым»

Голос Степи
Октябрь08/ 2021

Уьйкен несилдинъ балалыгы бал татыган болмага керек орынына кыйынлы эм авыр болган. Олай болса да, олар юрек юмсаклыгын, танълыгын, яшавды суьювди йоймаганлар. Быйыл сексен ясына толган ясуьйкенлер ашшы, согыс басланган 1941-нши йыл тувганлар. Ясуьйкенлердинъ яшавынынъ биринши йыллары эм балалыгы кайдай болганын биз билемиз.

Мен дайым да оларга карап, оьзимнинъ куьезимди ясырып болмайман. Олардынъ яркын ваькилининъ бириси – ДР ат казанган врачы Сакинат Казуевна Шураева. Кыскаяклы, оьзининъ сыйлы ясына карамастан, дайым йогары коьнъилде, оьзининъ кайратлыгын тек оьзи мен яслыларга тувыл, ясларга коьширмеге де болаяк. Сакинат Казуевнадынъ яшав мага эм ислемеге, билимин оьстирмеге суьюви ше, сайлаган исине алаллыгы ша? Онынъ сол ийги касиетлери коьплерге коьрим деп ойлайман.
Сакинат Шураева Маштак-Куйы авылында тувган. Кызалакка янъы эки ай болганда, онынъ атасы согыска кетеди. Хатыны эрин йолга салмага Кизляр каласына дейим эки кишкей кызлары ман барады. Сол кетуьви мен ол кайтпайды, тек юректи сувыткан сес-хабарсыз йок болды деген кагыт келеди. Кыскаяклы эки кызын оьзи ялгыз оьстиреди. Ога аьптеси дайым коьмекши болады. Аьптесининъ куьеви согыстан аман-эсен кайтады, ама ол ялгыз синълисин эм онынъ балаларын ойлап, куьеви мен бирге яшамай, синълисине ярдам этейим деп, олар ман бирге калады. Сол йылларда басыннан аткарган аш эм яланъаш куьнлерди эсине алып, Сакинат Казуевнадынъ коьзлери ясланады. Йылувлык пан эсине алады кыскаяклы оьзининъ Куьнбатар авылында окыткан биринши окытувшысы Асият Ганиевады, бирге окыган тенълерин.
Сакинат Шураева бала заманыннан алып мырат эткен врач кесписин байырлар ниетте, Махачкаладагы медицина институтында окыйды. Бу куьнлерде врач-кыскаяклы Куьнбатар авылында бухгалтер болып куллык эткен ездеси Рашид Терекбаевке уьйкен разылыгын билдиреди. Ол болса кызалакты Махачкала каласына чемоданын коьтерип элтеген, окыган йылларда коьмек этип турган. Медицина институтына окымага Сакинат Шураева Кайтархан Баймурзаева ман бирге барган. Кызлар экеви бирге окув сынавларын бергенлер, бирге окыганлар, бир ерде турганлар эм коьп йыллар узагына бирге ислегенлер.
Яс врач ис аьрекетин Карагас авылындагы участок больницасынынъ заведующийи болып баслайды. Бир кесек заманнан сонъ Сакинат Казуевнады Терекли-Мектебте янъы ашылган Авылхозяйстволык куллыкшыларынынъ РК союзынынъ совхозлар ара профилакторийде врач этип беркитедилер. Мине соннан бери элли йыл да озып кетти. Яшавынынъ ярты оьмирден артык, 55 йылын, Сакинат Казуевна медицина исине багыслап келеди. Сол йыллар ишинде кыскаяклы 10 йыл узагына Ногай район больницасында район терапевти болып ислеген, сонъ 1992-нши йылдан алып бу куьнге дейим район фтизиатры болып куллык этеди. Сакинат Казуевна оьзининъ исин билетаган эм суьетаган куллыкшы этип оьзин коьрсетеди. Ол дайым да оьзининъ билимин оьстируьв уьстинде куллык этеди. Сол ниет пен Сакинат Казуевна Баку, Тбилиси, Харьков, Москва калаларында ислеген аьр бир бес йылында окыган. Ызгы йылларда болса Махачкалада ис сулыбын байытады. Янъыларда ис борышым бойынша Ногай орталык больницасына барганда, оны мен оьз ис усталыгын оьстируьв мезгилинде, вебинарда катнасып турган заманда йолыктым. Ол – оьз исин бек куьшли суьетаган аьдем.
– Меним куллыгым – меним яшавым. Куллыксыз оьз яшавым акында ойлап та болмайман. Ногай орталык больницасынынъ куллыкшылары бек татым. Ызгы эки йыл ишинде ис коллективимиз ясарды. Бир-бирине аьр бириси сый этеди, боьтен де уьйкен несилге. Мен бек разыман «Ногайская ЦРБ» бас врачы Фаризат Межитовага, ол бизди ясуьйкен куллыкшыларды бек сыйлайды, соны ман яс куллыкшыларга коьрим болады. Ис йолдасларым меним аьелимдей, куллыгым болса меним экинши уьйим, – дейди оьз куллыгы акында Сакинат Казуевна.
Сакинат Шураева 2008-нши, 2016-2017-нши йылларда «Энъ де ийги йыл врачы» конкурсында ортакшылык эткен. Сол конкурстынъ «Энъ де ийги фтизиатры» деген номинациясында 3 кере енъуьвши болган.
– Сакинат Шураева ис йолдаслары эм авырыганлар сырасында сый ман пайдаланады. Ол ийги иси уьшин коьп Сый грамоталар ман савгаланган, фтизиатрия бойынша коьп конференцияларда катнаскан. Аьрекетлеген биринши куьнлериннен алып Ногай орталык больницасынынъ ямагат яшавында белсенли катнасады, солай ок яс куллыкшыларга коьрим эм насихатшы болады, – дейди Фаризат Межитова врач-кыскаяклы акында.
Сакинат Шураева оьзининъ энъ де ювык аьдемлери кызы эм йиени акында уьйкен куьези мен айтады: «Кызым ислейди, йиеним Заира мектебти алтын медальге, Г.Плеханов атындагы Россия патшалык экономикалык университетин кызыл дипломга окып тамамлаган. Аьли болса программистлер школасында окыйды. Соьйтип мени оьзининъ уьстинликлери мен суьйиндиреди».
Сакинат Шураева бу куьнлерде оьзининъ сыйлы 80 йыллык мерекесин белгилейди. Биз ога берк ден савлык, аьли де коьп йыллар узагына оьзининъ юрек яслыгы, кайратлыгы, янъыды билмеге ымтылысы ман коьплерге коьрим, энъ де ювык аьдемлерине тирев эм маслагатшы болып турганын йораймыз.
Н.Кожаева,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: С.Шураева.

Яндекс.Метрика