• Сегодня: Четверг, Июнь 24, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 24 Тамбыз айы, 2021

Кызыклы оьтти

Голос Степи
Июнь04/ 2021

Бу йылдынъ курал айынынъ 29-ншы куьнинде Астрахань областинде тюрк халкларынынъ энъ де суьйикли байрамлардынъ бириси – Сабантой шатлыклы аьлде уйгынланып оьтти.

Сабантой – ол язлык ислерининъ басланувдынъ, бирлесуьвдинъ, алал авылдаслыктынъ, онъайлы келеекти туьзуьвдинъ белгиси болып келеди. Бу йыл Сабантой байрамын тек Астрахань каласында тувыл, Наримановский эм Приволжский районларында да байрамшыладылар. Сабантой байрамын келген конаклар Астрахань областининъ уьш майданларында карсы алдылар. Айтпага, шатлыклы байрам шаралары Приволжский районынынъ Три Протока деген ногай авылынынъ, Наримановский районынынъ Старокучергановка авылынынъ эм Астраханьнинъ Дослык уьйининъ бир йорыктан уьш майданларында озгарылдылар. Баьри майданларда да йыйылган конаклар уьшин концерт программасы, халк яратувшылыгынынъ выставкасы, спорт бойынша туьрли ярыслары, кызыклы ойынлар, базласувлар озгарылдылар. Байрам майданларын Астрахань областининъ губернаторы Игорь Бабушкин эм онынъ янында Татарстан Республикасынынъ премьер-министрининъ орынбасары эм сондай баска сыйлы конаклар астраханшыларды байрам ман кутлап, баьри ийги йоравларын багысладылар. Байрамды туьрли миллет кийимлериндеги конаклар, байрам катнасувшылары, ярасык кийинген балалар ярасыкладылар.
Сабантой байрамында Астрахань областинде яшайтаган ногайлар да шетте калмай, баска миллет халкларын ногайлардынъ маданияты, санияты, яратувшылыгы ман, кол усталыгы ман таныстырмага амал таптылар. Солай болып, регион аькимбасы Игорь Бабушкин Три Протока авылында уйгынлаган майдандагы ногайлардынъ белсенли аьрекетшилери мен курылган ногай термеде де конакта болды, миллет асыннан татып, йылы кутлав соьзлерин де айтып кетти. Солай болып, Три Протока авылында, ат, туье шабысув базласлары, согыс техникасынынъ патриотлык выставкасы уйгынланып озгарылды. Байрамга йыйылганларга 2023- нши йыл Астрахань областинде федераллык авыл Сабантойы озгарылаягы акында губернатор айтып билдирди.
Солай болып, байрам куьни Астрахань областинде яшайтаган кайсы тюрк миллетлерине де шатлыклы, йогары коьнъилде оьтти.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика