• Сегодня: Среда, Июнь 3, 2020
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 3 Тамбыз айы, 2020

Мараз бан куьресуьвде – алдыда

Голос Степи
Май14/ 2020

Буьгуьнлерде медициналык куллыкшылары – аьлиги заманнынъ баьтирлери, биз олардынъ кыйынлыкларды оьтпеге аьзирлигине сукланамыз эм сейирсинемиз. Коронавируслы инфекциясы ман куьресуьвде олар маразга енъ бермейдилер эм оьз ис орынларында баьтирлик коьрсетедилер. Мен сондай врачлардынъ бириси мен газета окувшыларды таныстырмага суьемен.

Ол – бизим ердесимиз Эльвира Абубекерова, врач буьгуьнлерде Ногай райбольницасынынъ кавыфлы зонасында аьрекетин бардырады.

Эльвира Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен, 2006-ншы йыл Кадрия атындагы мектебин битирген, сонъында кызалак Дагестан медициналык академиясын кутарган. Эльвира Сургут районында Русскинская авылында амбулаторияда врач болып ислеген, сол сувык якларда ол озган йылга дейим аьрекет этти, сонда аспирантурасын да оьтти. 2019-ншы йыл инфекционлык авырувлары бойынша кеспили аьзирлик коьрип, Терекли-Мектеб авылына кайтады эм врач-инфекционист болып ислейди, аьлиги заманда Эльвира Абубекерова инфекционлык боьликти етекшилейди. Ол оьзининъ мойынына аьлиги заманнынъ кыйынлыгын, оьз куллыкшылары уьшин яваплылыкты алган.

– Биринши куьннен алып бизим больница Фаризат Янибек кызы Межитовадынъ етекшилеви астында аьзирлик коьрип баслады. Керекли алатлар бар, йок затларды алдык. Бизим главврачтынъ вируслар ман ислевде сулыбы уьйкен, ол бизди районда коронавируслы инфекция яйылгандай болса, кайтип ислемеге керегине уьйретти, – деп хабарлайды врач телефон согувы ман.

Врачтынъ айтувына коьре, пневмония ман авырыганлардынъ эт кызувы коьтериледи, тыныс кыйын аладылар, йоьткирик, карувы кетеди, бейили тоьмен туьседи. Пневмония маразы авырувлылар ман катысканларда, иммунитети осал аьдемлерде болады.

– 24-нши апрельден алып биз специальли кийимлерде 7-8 саьатлеп ислеймиз, сол куьн бизге коронавируслы инфекциясы ман авырыган биринши аьдем туьсти. Кийим авыр, сондай кийим мен ислемеге де кыйынлы болады. Тек бизде бир ой – баьриси де эмленсе экен. Вируслы пневмония айлак кавыфлы, авырувлы кайтип оны коьтереегин билип болмаймыз. Мен кеделеримди сагынаман, мен оларды коьп заманга бир де калдырмаганман. Заманым болганда, оларга тел согаман, олар да мени сагынадылар, меним кайзаман уьйге келеегимди сорайдылар, – дейди Эльвира Абубекерова.

Медицина куллыкшылары мараз бан куьреседилер, олар янын да, савлыгын да, яшавын да аямайдылар. Дагестан Республикасында коьплеген врачлар оьлдилер. Куткарылган яшав уьшин разылыкты соьзлер мен айтпага кыйын. Сол разылыкты биз юреклеримизде яшав бойынша саклаймыз. Мен разылыгымды баьри врачларга, медсестраларга, санитаркаларга айтаман.
Аявлы врачлар! Сизге баьтирлик уьшин савбол айтаман.

Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.
Суьвретте: Э.Абубекерова.

Яндекс.Метрика