• Сегодня: Воскресенье, Декабрь 5, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Карагыс айы, 2021

Маьне бермей калманъыз

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Танъла, 15-нши октябрьден алып элимиз бойынша Савлайроссиялык халк санын язув ислери басланады.

Бу яваплы эм маьнели патшалык шарада кайсы бир яшавшы да уьйинде, Интернет аркасы ман, МФЦ-де эм стационарлык участокларында катнаспага болады.
2021-нши йылдагы Савлайроссиялык халк санын язув ислерининъ бас маьнеси эм ниети – келеектеги йылларга элимиздинъ социал-экономикалык оьрленуьви мен байланыста аьр бир регионда яшавшылар санын туьз кепте билуьв эм соларды яшавга шыгарылаяк проектлер эм программалар ман дурыс байланыстырув. Быйылгы халк санын язув ислерининъ айырым баскалыгы деп Интернет аркасы ман бюллетеньди толтырмага ыхтыяр берилуьви саналады. Госуслугалар порталында «Халк санын язувды оьтуьв» деп аталган айырым сервис ашылган (https://www.strana2020.ru/howto/). Аьр ким оьзининъ акында билдируьвлер йиберуьв уьшин Госуслуги порталында эсаплав язувы болмага тийисли. Язув кагытларын быйылдынъ 15-нши октябриннен алып 8-нши ноябрине дейим толтырмага болады.
Халк санын язув уьшин керекли билдируьвлердинъ хыйлысын, аьдет бойынша, уьй-уьйге кирип йыйнаяклар. Сорастырув кагытында (бюллетеньде) язувды юритуьвши сизге береек 33 сорав болаяк. Баьри соравларга явапламасанъыз да болады. Язувды юритуьвши сизинъ берген билдируьвлеринъизди беркитуьвди талапламаяк, сол себептен соларды авыз бан айтпага да боласыз. Солай болганына карамастан, сизге язувды юритуьвшиге дурыс яваплар бермеге маслагат этемиз, неге десе Росстаттынъ билдируьвлерине коьре, элдеги демографиялык, социаллык эм экономикалык аьллер тергеледи.
Солай ок билдируьвлерди кайсы бир аьдем де халк санын язувды юритуьвши стационар участогына яде МФЦ-га барып бермеге де болады.
Савлайроссиялык халк санын язувды оьткеруьв мен байланыслы баьри информацияды да халк санын язувды юритуьвдинъ официаллык сайтында (https://www.strana2020.ru/) таппага боласыз.
Халк санын язув ислери мен байланыста кайсы бир ерде яшайтаган ердесимизге де оьз миллетин билдиргенде, оьзин эм балаларын ногай деп яздырувы ман халкымыздынъ келеектегиси, онынъ дуныяда туткан орыны эм сыйы байланыслы экенин мутпаска шакырамыз.

Яндекс.Метрика