• Сегодня: Вторник, Май 17, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 16 Курал айы, 2022

Меним экинши аьелим

Голос Степи
Май13/ 2022

Алыс сувык Сургут каласыннан сизге йылы салам!
Меним атым Медина Кулбусунова (суьвретте). Мен тувган тилимизде баспаланатаган «Шоьл тавысы», «Ногай давысы» газеталары эм, солай болып, «Маьметекей» журналы ман тар байланыс тутпага эм олардынъ бетлеринде Сургут каласында яшайтаган ногайлардынъ яшав-турмысы ман таныстырмага, олар акында хабарламага мыратланаман. Сургут каласында элимиздинъ туьрли муьйислериннен келген ногайлар яшайдылар. Биз асылымыз бан Дагестаннынъ Ногай районыннан боламыз.

Мен 10-ншы класста окыйман. Бала шагымнан алып мен анъ, вокал, биювлер мен кызыксынаман. Анам мени ети ясымнан алып «Строитель» деген кала бойынша маданият орталыгына берди. Соннан алып мен 8 йыл бойы, «Ватан» (оны ана тилимизге коьширгенде «Тувган Эл») деген ансамблинде бийиймен. Ансамблимизде туьрли миллетли балалар коьп. Бу йыл ансамблимизге 20 йыл болды. Ансамбль етекшиси Хочбар Рамазанович бизди саният аркалы туьрли миллетлерининъ маданияты, аьдетлери мен таныстырып келеди.
Мага биювде кызлар енъил юзген биювлери мен ярасыклыкты белгилеви, яслар коллары ман, тап канатлар ман каккандай болып, оьктемли кустай, ушкандай болувы бек ярайды, соьйтип, биювде уьйкен куьштинь барын сезесинъ. Бийигенде, баьри мунъшылыгынъды да мутасынъ. Дерислерден сонъ мага биюв тыншаймага амал береди. Йыл сайын биз туьрли ярысларда ортакшылык этип, енъуьвши орынларына тийисли болып кайтамыз.
Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынь 4-нши куьнинде «Ватан» ансамблимиздинъ мерекели эсап беруьв концерти озды. Концерт программасы «Лезгинка» биюви мен ашылды. Репертуарымызда Дагестан эм Кавказ халкларынынъ биювлери, айтпага, кумык, шешен, кабарты, даргин, анди, авар, лезгин, лак эм сондай баска миллетлерининъ биювлери кирген эдилер. Биювлердинъ арасында кавказ халкларынынъ туьрли тиллеринде йырлар йырландылар. Концерт каравшылар аьр бир номерди уьйкен йылувлык пан хош коьрип алдылар эм бизди карс кагувлары ман йолыктылар. Мен азербайджан тилинде Ахмед Ахмедовты, ногай тилинде Насият Муслимовады, лезгин тилинде Наима Карибовады бек суьйип тынълайман. Мен коьп биюв номерлеринде катнастым. Боьтен де, мага кабардин халкынынъ биюви ярайды. Бу тавлы кызларынынъ наьзик биюви болады. Анънынъ басыннан алып, мен биювде оьзимди тавдынъ бийик каяларынынъ арасыннан юзип, артымнан ийгиликтинъ эм тынышлыктынъ ызларын калдыргандай сеземен. Эсап беруьв концерти «Аьскершилер» деген кылышлар ман биюви, биювшилердинъ кол алысувы эм ярасувы ман тамамланды.
Бизим биюв оьнерине уьйретуьвшилеримиз Хочбар Рамазанович эм Хадижат Багова маданият орталыгы бойынша администрациясынынъ Разылык хатларына тийисли этилдилер. Оларга бизди кавказ халкларынынъ аьдетлери, биювлери аркалы тербиялап келгенлери уьшин юрек разылыгымды билдиремен. Бизди олар ата-бабаларымыздынъ коьп йыллык аьдетлерин тутпага, бир-биримизди сыйламага уьйретип келедилер. Тувган еримизден алыс болсак та, баска несиллер мен байланысты уьзбей келуьв – ол бек маьнели.
М.Кулбусунова,
Сургут каласынынъ яшавшысы.

Яндекс.Метрика