• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Ногайдынъ оьнерли увылларынынъ мерекелерине багысланып

Голос Степи
Октябрь28/ 2021

Уьстимиздеги йылдынъ казан айынынъ 19-21-нши куьн- леринде Москва каласында ногай халкынынъ белгили оьнерли увыллары, ДР ат казанган саният аьрекетшиси, суьвретши эм ногай халк авызлама яратувшылыгын йыювшы Сраждин Батыровтынъ эм Насими атындагы премиясынынъ лауреаты, Россия Журналистлер союзынынъ агзасы, белгили шаир Мурат Авезовтынъ мерекелерине багысланган шара уйгынланып оьтти. Шара Ногай миллет адабиатынынъ саклав эм оьрленуьв бойынша фонды ман (ВСНТК) Дагестаннынъ Тахо-Годи атындагы миллет музейининъ эм Кавказдынъ аьлиги замангы саният фондынынъ демевлик этуьви мен уйгынланган эди.

Шарада Мурат Авезовтынъ «Бир увыс топырак – бир увырт сув» деген Ногай миллет адабиатынынъ саклав эм оьрленуьв бойынша фондынынъ демевлиги мен кайтадан баспадан шыккан китабининъ эм Уразакаевлердинъ аьели мен Сраждин Батыровтынъ эстелигине баспадан шыккан «Элгезер» деген китабининъ презентациялары шатлыклы аьлде уйгынланып оьттилер. Баска болып, йыйылганларга деп ногай адабиат китаплериннен эм суьвретлерден туьзилген выставкасы да уйгынланган эди. Ногай миллет адабиатынынъ саклав эм оьрленуьв бойынша фонды (ВСНТК) ногай халк саз алатлар оркестрининъ артистлери Эльмурза Янакаевке, Изабелла Оразбаевага, Янъы Уренгой каласыннан «Нур» деген ансамблининъ артистлери Рустам Байтищевке, Регина Эдильбаевага эм Сраждин Батыровтынъ «Янтак пан туьединъ суьйими» деген шыгармасы бойынша салынган маьнели анъ-хореографиялык коьрсетуьви уьшин балетмейстер Дамир Абдурахмановка, солай болып, искусствовед Фатима Каноковага (Карасовага) шарады уйгынлавда эм артистлерге кийимди туьзуьвде эткен демевлиги уьшин, баска болып, Мурат Авезовтынъ соьзине эм Яхья Кудайбердиевтинъ анъына язылган «Ногай Ордасы» деген йырын йырлап эситтиргени уьшин йырлавшы Эдиге Беккишиевке уьйкен разылыкты билдиреди. Бельгия элининъ яшавшысы, Сраждин Батыровтынъ ян косагы Аклие Шадмурадова, искусствоведлер Татьяна Петенина, Евгения Такаракова, Кавказдынъ аьлиги замандагы санияты бойынша фондынынъ президенти Заира Астемирова оьз соьйлевлеринде несиллердинъ байланысы, эстеликти сыйлав, ногай яслары ман ясуьйкенлерге сый-оьрмет этилуьвин белгиледилер. Соьйтип, белгили ногай аьрекетшилерининъ мерекелерине багысланып оьткен шара йылы коьнъилде оьтти.
Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика