• Сегодня: Понедельник, Август 15, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 15 Сары тамбыз айы, 2022

Ногай орталык больницасында Ашык эсиклер куьни

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Бу куьнге, Ногай районында хатынлардынъ авыр авырувлар сырасында биринши орында – «рак молочной железы» авырувы. Уьстимиздеги 2021-нши йылдынъ тогыз айы ишинде кыскаяклыдынъ муьшесинде болатаган авыр маразы 6 аьдемде аянланган. Солардынъ сырасындагы 5 кыскаяклыда болса, белгиленген мараз эртеректен, маммографиялык тергевлерди заманы ман оьтуьв аркалы, аянланган.

Быйылдынъ 22-нши октябринде Ногай район орталык больницасында «Розовая лента» акциясы озгарылады. Акция бойынша Ашык эсиклер куьнине Ногай орталык больницасына маммография тергевлерин оьтер уьшин хатынлар шакырыладылар. Сол куьн маммография тергевлерден оьзгелей хатынларга онколог, маммолог, акушер-гинеколог врачлары ман ден савлыкты саклав бойынша эм кыскаяклыларга муьшесинде авырувы болса эртеректен аянлар ниетте, олар оьзи-оьзлерин тергеп каравдан тура маслагатлар берилеек.

Яндекс.Метрика