• Сегодня: Среда, Январь 20, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 20 Канътар айы, 2021

Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков Янъы йыл ман кутлайды

Голос Степи
Декабрь31/ 2020

Ногай районымыздынъ сыйлы яшавшылары! Ак юректен сизди келеятырган Янъы 2021-нши йыл ман кутлайман!

Биз оьзимиздинъ янымызга якын байрамларды ийги сенимлер мен, толы коьнъил мен, оьтип бараяткан йылдынъ энъ де ийги оьзгерислерин эсимизге алып, Янъы йылга янъы сенимлер мен абытлаймыз. Келеятырган йылга уьйкен йигерлик пен абытламага бизде аьли уьшин баьри зат та бар, айтпага, районымыздынъ оьрленуьви уьшин туьзилген проектлер эм соларды яшавга шыгарув амалларымыз да бар.

Келеятырган йылда биз етискен уьстинликлеримизде токтап турмага керек тувылмыз, соларды алдыда оьрлендируьв эм буьгуьн исимиз бойынша сайлаган йолымыз бан барсак, аьр бир районымыздынъ яшавшысына онъайлык туьзермиз.

Буьгуьнлерде бизим районымызда бар баьри ийги затлар да онынъ яшавшыларынынъ кыйыны ман этилген.

2020-ншы йыл тыныш оьтпейди, савлай дуныя яшавшылары сынавга туьстилер. Коронавируслы маразы коьплердинъ яшав оьмирлерин кыскартты. Сол маразга болып уьйде олтырув, карантин, авыз-бурынымызды явып юруьв, ямагат коьп ерлерге бармага ярамав, балалардынъ дистанционлы окувы эм сондай коьп затлар бизим яшавымызга оьз себеплигин тийдирип, яшав сулыбын савкатлады. Бизим аьр биримиз яшавда бир зат та дайым болмаягын анълады. Ама оьтип баратаган йыл ман да коьп затлар байланыслы. Сол кыйынлы заманларда ис аьрекетти бардырмага да тыныш тувыл эди, аьр бир куллыкшы кеспилик усталыгын да коьрсетти. Биз бирге мыратларымызга етиспеге шалыстык, баьри куватымызды да Ногай районымыздынъ оьрленуьвине салдык.

Келеятырган Янъы йылда аьр бир Ногай районымыздынъ яшавшысына салган мыратлары толганын йорайман. Янъы 2021-нши йыл сизге коьп ярык, наьсипли куьнлерди аькелсин, енъуьвлеримиз коьп болсын. Сол келеятырган йыл аьдемлердинъ йылы катнасынынъ, суьйинишининъ йылы болсын.
Ак юректен аьр биринъизге ден савлыкты, тынышлыкты, янъы яратувшылык куьшлерди йорайман.

М.Аджеков,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.

Яндекс.Метрика