• Сегодня: Четверг, Июнь 24, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 23 Тамбыз айы, 2021

Ога сенгенлердинъ сенимин аклады

Голос Степи
Июнь04/ 2021

Спорт тармагында ногай ясларымыздынъ бийик етимислерине етисип келуьви аьр кайсымызды да канатландырып, ясларымыздынъ келеектегиси уьшин оьктемлик тувдырып, коьнъилимизди коькке дейим коьтереди.

Буьгуьнлерде де Карашай-Шеркеш Рес- публикасынынъ Адил-Халк авылыныннан ногай яс Амаль Керейтов 15 ясына дейим спорт пан кызыксынувшылардынъ арасында эркин спорт кеби бойынша Европа чемпионатында катнасып, биринши орынды байырлап, Европа чемпионы атына тийисли болды деген суьйинишли хабар ога сенгенлерди бек кувандырады. Тек янъыларда 68 кг шеккиси мен «Ногайстан» спорт мектебининъ тербияланувшысы Амаль Керейтов Москва туьбиндеги Наро-Фоминск каласында оьткен эркин куьрес бойынша Россия чемпионатында ортакшылык этип, Россия чемпионы атына тийисли болып кайткан эди. Амаль Керейтов спорттынъ эркин куьрес кеби мен алты ясыннан кызыксынып баслаган. Ясты спорт дуныясынынъ йолына онълаганлардынъ бириси – биринши тренери ДР ден савлык маданияттынъ сыйлы куллыкшысы, эркин куьрес бойынша йогары дережели тренер Халил Кумратов болады. Оннан сонъ ол спорт школасынынъ тренери Хасан Зитляужевтинъ колында спорт усталыкларына уьйренип келди. Буьгуьнлерде болса, ногай яс спорттынъ сырларына Эркин-Халк авылындагы «Ногайстан» деген комплексли спорт мектебининъ боьлигине юрип, Эльдар Каракаевтинъ, Билял Матакаевтинъ ярдамы ман уьйренип, ярысларга аьзирликлер коьрип, спорт сынавларында етимислерге тийисли болып келеди.
Амальдинъ уьстинлигине суьйингенлердинъ аьр кими де Болгарияда оьтеек Европа чемпионатында енъуьвши болып кайтканына сеним этип, алдышы болувды, енъуьвди сагынып, йолга салган эдилер. Сол сенимди Амаль буьгуьнлерде шынтысы ман аклады. Эки куьн узагында ногай яс Амаль Керейтов Болгария элининъ бас каласы Софияда оьткен U15 эркин куьрес бойынша Европа чемпионатында Россия йыйылыс куьбининъ сырасында 68 кг шеккиси мен баьри куьреслерди де заманыннан алды тамамлап, ярыстынъ финал кезегинде Украина элиннен куьндесин 11: 0 мен енъип, Европа чемпионы атына тийисли болды.
Биз ногай яс Амаль Керейтовтынъ коьрсеткен бийик етимисине бек суьйинемиз, оны эм онынъ тренерлерин сыйлы Европа чемпионы болганы ман ак юректен кутлап, келеекте де спорт тармагында йогары бийикликлерге тийисли болып, ногай халкынынъ атын данъклатып келгенин йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Европа чемпионы Амаль Керейтов тренери Эльдар Каракаев пен.

Яндекс.Метрика