• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Окытувшы тоьгерегинде дайым балалар турадылар

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Буьгуьнги макаламда мен авыл еринде оьз исин етимисли бардырган, баслангыш классларынынъ танъ окытувшысы Буранбике Сейдаметовна Баймурзаева акында хабарламага суьемен.

Бала шагыннан Буранбике тек окытувшы тувыл, ол оьзиндей кишкей кызларга эм кеделерге экинши ана болмага уьйкен мырат этти.
Мектебти тамамлаган сонъ, ол ойланмай, эш иркилмей, Дагестан патшалык педагогикалык институтына туьседи. Кыскаяклы ис аьрекетин оьзи тувган Дагестаннынъ Кизляр районынынъ Новокрестьяновка авыл мектебинде баслангыш мектебининъ окытувшысы болып баслады. Аьдемлер мен тез тил табатаган кыскаяклы уьйкен болмаган, татым окытувшылардынъ ис коллективине тез киристи. Балалар оны биринши куьннен алып сыйлап басладылар, ога тартылдылар, эртен-эртен алдына шыгып, дорбасын эм тептерлерин алмага коьмеклестилер, йылы карсы алмага шалыстылар. Балалар дайым онынъ тоьгерегиннен таймайтаган эдилер. Соьйтип, ол 35 йыллардан артык оьз билимлерин Новокрестьяновка авыл орта мектебинде кишкей класс саьбийлерине савкатлап келеди.
Заман да, аьдемлер де туьрленип барады. Буранбике Сейдаметовна йыл сайын кеспи эм яшав сынавларын байытып келди, окытувдынъ янъы кебин, йосыгын, амалларын излеп келди. Юрек шакырувы ман кесписин сайлаган окытувшы Буранбике Баймурзаевага берген аьр бир дерислерининъ тамамында балалардынъ коьзинде кызыксынувды, суьйиништи коьргени, сезгени бек маьнели. Буранбике Сейдаметовна – алдыга ымтылыслы, кайсы салган мырадына етисип келетаган окытувшылардынъ бириси. Оьз дерислерин, тыскы класс шараларын озгарувда компьютер, мультимедиа проектор, баска болып, Интернет пен белсенли пайдаланып келеди.
Ол тек баслангыш классларынынъ окытувшысы болып калмай, класс та етекшилеп келеди. Буранбике Баймурзаева оьз окувшыларынынъ патриотлык тербияланувына уьйкен эс береди. Онынъ етекшилеви астында баслангыш классларынынъ окувшылары Интернет-олимпиадаларында, район, республика бойынша ярысларында ортакшылык этип, савгалы орынларына тийисли болып келедилер. Суьйикли ис аьрекетинде етискен уьстинликлери уьшин ол коьп кере разылык хатлары эм Сый грамоталарына тийисли этилген. 2014- нши йыл сулыплы окытувшы «Дагестан Республикасынынъ ат казанган окытувшысы» деген сыйлы атына тийисли этилген. Оьз исине оьзиннен де эм окувшыларыннан да кайсы исти де сонъына дейим еткеруьвди талаплаган яваплы, аьдил, каьмбил окытувшы авылында да эм суьйген иси мен каьрлеген мектебинде де уьйкен сый-абырай казанган. Буранбике Сейдаметовна Баймурзаева яшавында оьз сайлавы уьшин бир де оькинмеген, ол исинде етискен тамамында токтамай, авырлыкка берилмей, алдыга уьстинликли абытлап келеди.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Буранбике Баймурзаева.

Яндекс.Метрика