• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Олардынъ артларында коьп йоллар калган

Голос Степи
Октябрь15/ 2021

Бу йыл казан айдынъ 17-нши куьнинде Россия бойынша йол хозяйство куллыкшыларынынъ куьни белгиленеди.Бу куьн сол тармакта куллык этетаган етекшилер, автокоьлик айдавшылар, йол проектлерин салатаган инженерлер эм сондай баскалар – куьннинъ иссилигине эм сувыклыгына карамастан, йолларды куратаган эм ясайтаганлардынъ баьрисининъ де кеспи байрамы болады.

Ызгы заманларда уьйкен автойоллардынъ, коьп аьдемлер юретаган ерлердеги йоллардан алып кишкей орамлардыкына дейим коьз алдымызда ийги якка карап туьрленедилер. Сол туьрленислер баьриси де, бу юмадынъ каты куьнинде оьзлерининъ кеспи байрамларын белгилеек, йол хозяйство тармагынынъ сулыплы куллыкшыларынынъ куьш салувы ман боладылар. Сол санда «Ногайское ДЭП 29» АО куллыкшысы Эсмурза Юмандык увылы Дельянов, ол оьзининъ куьндегилик иси мен йоллар туьрленуьвине оьз косымын этеди.

Эсмурза Юмандык увылы оьзининъ яшав оьмирининъ 35 йылга ювык заманын сол тармакка багыслап келеди. Сулыплы куллыкшы оьзининъ ис аьрекетин яслай авыл хозяйство техникасы болган организациясында, сонъ комхозда автокоьлик айдавшы болып ислеген.
Эсмурза Юмандык увылы Дельяновка мен: «Сиз тыныш толмаган ис аьрекетти бардырасыз, мен анълайман, яслык шагында куллыктынъ авырлыгын коьп аьдемлер билмейдилер, олар тамаклары ток болса, арыдым дегенди де сезбей ислейдилер, аьли сиз айлак та яс несилден тувылсыз, этетаган ис аьрекетинъиз бу куьнлерде авыр болып коьринеме?», – деп оьз соравымды беремен. Ол меним коьзиме сейири келип карагандай коьринеди: «Суьйген ис аьрекеттинъ авырлыгы коьринмейди эм болмайды. Оьзининъ кесписин аьдем яны ман сайлаган болса, ога тик кая да коркынышлы тувыл, терен сув да сайы болып коьринеди. Мен оьзимнинъ кеспимди янымды берип сайлаганман, автокоьлик рулине олтырмасам, яшав юриси токталгандай болып сезиледи», – дейди сыйлы ясуьйкенимиз. Оьз исине суьйими де болар ога уьстинликлер аькелетаган. «Ногай ДЭП-29» АО-сында ислеген йыллары ишинде Эсмурза Юмандык увылы коьплеген грамоталар ман эм разылык хатлар ман савгаланган. Савгаларынынъ ишинде энъ де сыйлысы – Дагестан Республикасынынъ ат казанган транспорт куллыкшысы дегени.


Йол хозяйство куллыкшылары сав йыл узагында оьз аьрекетлерин бардырадылар. Язда олар йолларды ярастырадылар, кыста кардан, явын-шашыннан сол йолларды тазалайдылар, йыл шаклары араларында оьзлерининъ техникаларын, автокоьликлерин тийислисинше аьзирлейдилер. Солай болганда, йол хозяйство тармагында куллыкшылар токтап туратаган заманлар болмайды. Сол затка бу тармакта ис аьрекетин бардыратаган аьдемлердинъ колларына караганлай ок, анълайсынъ – коьбисинше кара майга баткан, ювсанъ да, тая коймайды.
«Ногай ДЭП-29» АО-сында аьдемлер бир-бирисине ягаласып коьмеклерин де этедилер, мунда – меним ис борышым тувыл, – деген соьз бола коймайды. Эсмурза Юмандык увылынынъ да оьз борышлары аз тувыл, ама ол кайсысын да яваплылык пан толтырады.
«Ногай ДЭП-29» АО-сын бу куьнлерде етекшилейтаган Джамбулат Алибий увылы Караев оьзининъ ис йолдасы Эсмурза акында тек ийги соьзлер айтады.
– Эсмурза- акамыз ясуьйкен куллыкшыларымыздынъ бириси. Ол, оьзининъ бай ис сулыбы ман дайым боьлисип, ясларга насихатшы болады. Онынъ авызыннан. Мен болмайман яде калай арыдым», – деген соьзлерди эситпегенмен, – дейди Джамбулат Караев.
Эсмурза Юмандык увылынынъ эм ол ис аьрекетин бардыратаган организациядынъ етекшисининъ соьзлерин эситкеннен сонъ, мен оьз макаламнынъ бас келбетининъ касиетин келбакламага шалысаман. Ол каьмбил, оьз исин суьйген аьдем болып коьринеди. Ис аьрекетин «коьз коьрсе, бет уялар» дегендей этип бардырмайды, а дайым онынъ эткен иси уьшин оьктемлик тувады.
Кеспи байрам алдында ол оьзининъ ис йолдасларына ден савлык, узак пайдалы оьмирди эм куллык дайым кайнап турганды йорады.
– Эсимизде дайым йоллар болсын эм солардынъ сапаты, – деп куьлемсирейди.
Мен де сыйлы куллыкшыды эм онынъ ис йолдасларын ак юректен кеспи байрам ман кутлап, Джамбулат Караевтинъ етекшилеви астында ис аьрекетти тек элдинъ оьрленуьви уьшин бардырганды сагынаман.
Г.Сагиндикова.
Суьвретлерде: Эсмурза Дельянов; «Ногай ДЭП-29» ис коллективи аьрекетте.

Яндекс.Метрика