• Сегодня: Вторник, Июнь 28, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Тамбыз айы, 2022

Олар – алды орынларда

Голос Степи
Июнь23/ 2022

Оьткен юма сонъгы куьн Москвада Интерконтинентальлик кубогы уьшин кеспили бокс бойынша ярыслар озгарылды. Онынъ сырагылары бойынша 25-нши июньде оьтеек финалга Россиядынъ эм Азиядынъ командалары шыктылар.

Турнир бес шеккили категориялар бойынша оьтеди. 63 килограмм шеккили категорияда Олимпиада чемпионы Альберт Батыргазиев йогары коьрсетимлерге етисти. Онынъ куьндеси ЮАР-дан боксер Рофима Маеву эди.
Муслим Гаджимагомедов 90 килограммга дейимги шеккили категорияда Конго элиннен Симб Кингумбады енъип, тоьрешилердинъ бир тавыстан карары ман алдышы орынга тийисли этилинди.

Яндекс.Метрика