• Сегодня: Вторник, Май 17, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 16 Курал айы, 2022

Ол дайым алдыда

Голос Степи
Май13/ 2022

Аман Саитов – буьгуьнлерде Терекли-Мектеб авылдынъ А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебининъ 7-нши классында окыйды. Тек онынъ алган спорт медальлери мен кубоклары уьйге сыймайды десем, соьзимде ялган болмас. Солар оны бир неше яска уьйкен этип коьрсетедилер.

Аман спорттынъ энъ сабыр эм акыллы кеби – шахмат ойыны ман каьр шегеди. Ол 10 ясыннан алып уьйшилигинде атайы Солтахан ман, баска таныс аьдемлер мен ойнайтаган эди. Ялгыз оьзи стол уьстине шахмат тактасын тоьсеп, туьрли юрислер йорыгын ойлап, соларды оьзи шешетаган эди. Шахмат ойыны бойынша шынты уьстинлик Аманга 2021-нши йылда келди. Ол Самара каласында окувшы балалар арасында оьткен элимиздинъ чемпионатында катнасып, 14 ясында Россия чемпионы болган. Биз уьшин ол уьйкен уьстинлик болады.
Оннан сонъ, ол былтыр Ставрополь крайынынъ Буденновск каласында Сырт-Кавказ федераллык округынынъ окувшылары арасында оьткерилген ярыста 2-нши сыйлы орынды, Георгиевскте болып озган чемпионатта ортакшылык этип, Ставрополь крайынынъ чемпионы атагын казанган. Быйыл да окувшы-спортсмен Кисловодскта уйгынланган турнирде катнасып, 3-нши баргылы орынды бийлеген.
Буьгуьнлерде Аман Саитов эндигиси Краснодар крайындагы Сочи каласында оьтип турган, окувшылар арасында шахмат ойыны бойынша Россия чемпионатында ортакшылык этеди. Биз талаплы эм йигерли яс гроссмейстеримизге алдыда уьйкен уьстинликлерди эм шахмат ойыны бойынша дуныя чемпионы болганын йораймыз.
М.Юнусов.
Суьвретте: Аман Саитов.

Яндекс.Метрика