• Сегодня: Пятница, Январь 21, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 21 Канътар айы, 2022

Оьз уьлисин коскан

Голос Степи
Январь14/ 2022

Янъыларда ана тилимиздеги газетамыздынъ биринши номери дуныя ярыгына шыгып баслаганына 90 йыл болды. Баспа органынынъ коьпйыллык тарихинде юзлеген аьдемлер оьз яваплы ислери мен атларын дайымга калдырганлар.

Баспа органынынъ типографиясында аьлиги компьютерлер авыстырганга дейим куллык кайнап барган. Типография ис куллыкшылары оьз коллары ман газетага кетеек текстлерди йыйнап ерлестиргенлер. Олар юмада 2-3 номерлери уьстинде куллык этип, колларын кара майга батырып, туьннинъ ортасына дейим номерди аьзир эткенлер. Эртенгиси куьн этилген газетады йиберип те, экиншиси уьстинде куллык этип барганлар.
Соьйтип газетамыздынъ уьйкен тарихинде оьз орынын калдырганларынынъ бириси болады авыл ясуьйкени, коьп йыллар артта «Шоьллик маягы» газетасынынъ редакциясындагы типография боьлигининъ куллыкшысы Эсенбийке Туркменбаева.
Басында ак тастары ман Эсенбийке-абай ман олтырып хабарлаймыз. Ол мага оьзининъ яшав йолы акында кызыклы эсине туьсирип айтады. Эсенбийке-абай Терекли-Мектебте коьп йыллар бойы яшап келеди. Ясуьйкен кыскаяклы 1935-нши йылдынъ 13-нши июнинде Нариман авылында Юмагельди эм Мухминаттынъ татым аьелинде тувып тербияланган. Нариман авыл мектебинде билим алган.
Ясуьйкен кыскаяклы бактысын Толеген деген яс пан байлайды. Эки ястынъ курган наьсипли аьелинде ызлы-ызыннан 7 аьвлетлери тувадылар. Эсенбийке-абай сол заманларда «Шоьллик маягы» газетасынынъ типографиясында наборщица, йыйыстырувшы ис аьрекетин толтырып келди. Газетады кол ман йыйнап, эртен 8-ден алып туьнги 2 саьатке дейим олтырган заманларымыз да коьп болды. Бир кайта биринши май газетадынъ номерин йыйнап аьзирлегенимиз эсимде коьп заманга дейим сакланды. Эрте кетсек, концертке бармага да уьлгиреекпиз, деп кызлар ман мырат эттик.Тек ис йолдасымыз Алиш Аджибаев кыйналып йыйган газетамызды билмей туьсирип тоьгеди. Эм газетады кол ман кайтадан йыйып, биз эртенги доьрт саьатке битирдик. Газетага кол басылмай, бирев де кайтпайтаган эди. Куллыктан кеш кетсек те, эртенги сегизге тагы да иске етемиз, неге десе газета юмада уьш кайта шыгады. Бизди янъы газетадынъ номери саклайды, – деп эскереди Эсенбийке Туркменбаева. Редакцияда Эсенбийке-абай 1970-нши йылларга дейим аьрекет этеди. Оннан сонъ ол райОНО, финотдел, КГБ район боьлигине йыюв куллыгы ман каьрлеген. Кайда куллык этсе де, ясуьйкен кыскаяклы оьз ис борышын яваплы толтырып келген.Эсенбийке- абайдынъ яваплы иси уьшин алган Сый грамоталары да аз тувыл. Онынъ хабарын тынълай келип, мен Эсенбийке-абайдынъ яшав йигерлигине, йигитлигине тамаша этпей болмадым. Сондай кишкей, юка келген кыскаяклыга сол кадер куьш кайдан келген экен деген ой да эсиме келди. Кыскаяклыдынъ 48 ясындагы эри авырувдан дуныядан кешеди. Сол йыл кенжепай кызы Бариятка 7 яс толган эди. Ана олардынъ аьр-бирисин аьдуьвлеп оьстирип, яшав йолына онълады. Буьгуьнлерде олардынъ аьр бириси яшавда ерлесип, сайлаган кеспилери бойынша билим алып, бактыларын курганлар.
Ол буьгуьнлерде кишкей увылы Каирбек эм келини Гульнара ман яшайды. 86 ясына толган кыскаяклы куллыксыз бир де турмага суьймейди. Ол азбарында шешекейлер, ясылшалар шашпага, онынъ артыннан карамага бек суьеди. Онынъ колы ман оьстирилген туьрли туьсли шешекейлер азбарын ярасыклайдылар. Ол буьгуьнлерде оьзининъ 86 ясында тоьгерегиндеги 7 аьвлетлери, 18 уныклары, немерелери мен куьезленип келеди.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Эсенбийке Туркменбаева.

Яндекс.Метрика