• Сегодня: Среда, Апрель 21, 2021
  • Буьгуьн: Саьли, 20 Коькек айы, 2021

Оьнери мен эли арасында белгили эди

Голос Степи
Апрель02/ 2021

Янъыларда Нариман авылынынъ А.Асанов атындагы орта мектебинде шатраш ойынынынъ турнири болып озды. Бу турнир, бириншилей, халкы суьйген артист, юморист, Ногай патшалык оркестрининъ «Энъ ийги 2019-ншы йылдынъ артисти» деген атка тийисли болган Нарбек Кишибаевтинъ эстелигине багысланды.

Халкымыз суьйген Нарбек Кишибаевтинъ эстелигине багысланган шатраш ойыны Астрахань, Бабаюрт, Ставрополь крайынынъ туьрли авылларыннан шатраш ойыны ман кызыксынган, оьзлерининъ куьшлерин сынамага суьйгенлерди Нариман авылына аькелди. Ойында ясуьйкенлер де, орта ясларындагы аьдемлер де, балалар да бар эдилер. Ойын басыннан алып бек кызыклы эди. Аьр бир ойнаганга янасканда онынъ юзинде коьтеринки коьнъили сезилмей болмады. Ойнап турган кишкей балалар караганнынъ да коьнъилин коьтердилер, аьр бириси енъуьвге ымтылатаганы сезилди.
Ойынды Кишибаевлердинъ тукымынынъ ваькиллери уйгынлап озгарды, оларга оьз ярдамын Нариман авыл орта мектебининъ етекшиси Д. Эсиргепов эм физкультура сабагынынъ окытувшысы А.Эдильбаев эттилер. Турнирдинъ ашылувында оьз соьзин айткан, Нарбек Кишибаевтинъ аьптеси Эльмира Суюндикова оларга оьз разылыгын да билдирип, аданасынынъ етимислери акында хабарлап кетти. Ойын йорыклары акында спорт мастерине кандидат, биринши спорт категориялы судья, яс явка арасында Астрахань областининъ 10 кере чемпионы, Астрахань областининъ эр кисилери арасында призеры эм енъуьвшиси, эки халклар ара шатраш турнирининъ енъуьвшиси, яслар араларында ЮФО чемпионатынынъ куьмис призеры, 2017-нши йылдан алып 2019-ншы йылга дейим Астрахань областининъ шатраш федерациясынынъ вице-президенти, 2019-ншы йылдан алып бу куьнге дейим Подмосковьеде шатраш федерациясынынъ президиумынынъ агзасы Ислам Кишибаев анълатып, эсапты юритти.
Ойын швейцарский йорык пан озгарылды, олай дегеним уьйкен аьдемлер тогыз кере, балалар ети кере ойнайдылар, соннан сонъ енъуьвши белгиленеди. Бу куьн балалар араларында биринши орынга Хадижа Амангельдиева, экинши орынга Наиля Озганбаева, ушинши орынга Чингиз Юмартов тийисли болдылар. Уьйкенлер араларында Абибулла Колдасов (Ставрополь крайыннан), Мурат Рахимбердиев (Ставрополь крайыннан), Аскер Дильманбетов (Терекли-Мектеб), ясуьйкенлер арасында Алимхан Аюпов (Терекли-Мектеб), Бекмухамбет Битаев (Ставрополь крайыннан), Эльдархан Меджидов (Дагестан Республикасыннан) бек ийги ойынды коьрсеттилер.
Нарбек Кишибаевтинъ эстелигине багысланган шатраш ойынынынъ уйгынланувы йогары дережеде эди. Ойынга оьз билимин сынамага келген конаклар да, уйгынлаганлар да бек разы болып кайттылар.
Бу ойыннынъ озувы, уйгынланувы бизим оьсип келетаган несилге ийги коьрим, сондай ойынлар аркалы яслар ногай халкымызда кайдай оьнерли аьдемлер бар болганларын билееклер.
Г.Курганова.
Суьвретлерде: ойын озган шакта; ойын енъуьвшилери.

Яндекс.Метрика