• Сегодня: Понедельник, Январь 27, 2020
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Канътар айы, 2020

Оьнерлидинъ куйысын кум баспас

Голос Степи
Сентябрь05/ 2019

Красноярский районында Амиран Байрамов (суьвретте) деген яс яшайды. Бала шагыннан алып Амиран Астраханьде яшайтаган ногайлардынъ негизли миллет саз алаты саратов кобызында ойнап келеди. Амиран Расим увылы Астрахань областининъ Красноярск районынынъ Байбек авылында тувган. 2017-нши йыл ерли мектебинде 9-ншы классты тамамлап, Астрахань агротехникалык техникумынынъ Красный яр авылындагы боьлигине окымага туьседи. Окув йылларында ол музыка мектебинде де билим алады.

Яста мектебке дейим саз алатында ойнамага аваслык тувады. Сол мырат пан ол оьз тетесининъ кобызында ойнап баслайды. Баслангыш классларда Клара Бекеновадынъ етекшилиги мен ол саз алатында ойнап баслайды. Биринши кере сахнада 2013-нши йыл Малый Арал авылында шыгып ойнайды. Оннан сонъ ол область, район бойынша туьрли шараларда катнасады. 2017-нши йылда Амиран «Ойна кобыз» деген ярыста да ортакшылык этеди. Йыл сайын Амиран Джанай авылда оьтетаган ногай маданиятынынъ куьнлерин байрамшылавда суьйинип катнасады. Туьрли ярысларда ортакшылык этуьви мен Сый грамоталары, дипломлары, Разылык хатлары ман коьп кере белгиленген.

Буьгуьнлерде сол саз алатта ойнайдылар, ама оны яс несиллерге коьшируьв демевликти талаплайды. Амиран сол аьдетти саклап эм оьстируьвде бизге ярдамласпага болаяк. Янъыларда Амиран Карашай-Шеркеш Республикасында оьткен савлай ногайлар ара «Шоьл баьтирлери» деген ярыстынъ концертлик программасында катнасты. Оны Дагестан Республикасына Ногай районынынъ 90 йыллык мерекесин белгилевде оьтеек шарага шакырдылар. Эндиги яска кеспили саз алатын алмага керек. Янъыларда ол 1920-ншы йылларда кол ман этилген кобызын Хошеутово авылыннан ясуьйкен анайдан алган. Саз алаты Саратовтан Олег Викторович Аристархов деген устага янъыдан яшав берилмеге йиберилген. Ол оьзининъ куллыгын этип тамамлады. Сол куллыктынъ баасы 45 мынъ маьнет болады.

Сол ийги иске буьгуьнлерде яны авырыган аьдемлер мен акша йыйылып басланган.
Ногайлардынъ демевлик этуьви мен, тезден сол саз алатында Амиран ясларды уьйретип баслаягына уьмитимизди уьзбеймиз.

Яндекс.Метрика