• Сегодня: Воскресенье, Октябрь 2, 2022
  • Буьгуьн: Каты куьн, 2 Казан айы, 2022

Оьнерли йигит

Голос Степи
Сентябрь22/ 2022

Бизим ногай халкымызда оьнерли, билимли яслар, окувшылар аз тувыл. Солардынъ бириси – Рустам Рахимов Ханты-Мансийск автономный округынынъ Федоровка поселогында яшайды, ол 9-ншы класста окыйды. Мектебке барганнан алып, Рустам футбол ман кызыксынып келеятыр, кенъ майданда елдей ушып барган топ, оны тевип ювырып уланлар ястынъ коьнъилин бийик коькке коьтеретаган эди. «Сен не уьшин футболды сайладынъ, Рустам, спорт тармагы сондай да кенъше?», – деген соравды беремен яска.
– Бизим авылымызда орамнынъ балалары аьр куьн сайын топ тевип ойнамага суьетаган эди, сол заманнан алып футбол ойыны юрегиме синъип калган! – деп яваплайды Рустам.
Яс футболшы бек коьп ерлерде болды, аьр бир барган ер онынъ эсинде эстеликли болып калады. Федоровка поселокта озгарылатаган коьплеген турнирлерде, каладынъ ярысларында, Ханты-Мансийск округында озган турнирлерде Рустам оьзининъ спортка суьйимин ыспатлап келеятыр. Сургут, Нижневартовск, Солнечный, Тюмень, Ялуторовск, Ульт-Ягун, Ханты-Мансийск калаларда усташа ойын коьрсеткен ногай ясымыз. Ол алты медальдинъ иеси, эки байыр савгалары уьстинликлер уьндиригинде яркырап турадылар.
Рустам белгили футбол ойнавшы болмага мырат салады. Ол бек разы тренери Гамза Алевдин увылы Эсболгановка.
– Ол мага футбол ойынында алдыда болмага куьш эм оьзиме сеним эндиреди. Гамза Алевдин увылы тек спорт пан кызыксындырып калмай, окувга да, нызамга да уьйкен маьне бердирип уьйретеди ясларды. Футбол ойыны мени коьп затка шыныктырды, тек исте, талпынувда, арымай-безбей алдыга барувда аьдем оьз мырадына етпеге болатаганын, бир зат этеектен алдын басынъ ман аьруьв этип ойламага керегин мен ийги анъладым, – дейди Рустам. Соны ман бирге ол мектеб яшавында белсен катнасып, тек ийги белгилер алып, окытувшылардынъ соьзлерин ерге туьсирмей юретаган яс.
Рустам баьри етимислерин анасына багыслайды, онынъ суьйингени кедесине куьш-куват береди, енъуьвлерге канатландырады. Анасы Маржанат болса, увылына дайым да ден савлык йорап, бир Кудай оьзи коршаласын деп турады. Рустамнынъ етимислери онынъ баьри ювыкларына да уьйкен куьез, эм олар ман косылып, буьгуьн мен де оьнерли ясымызга келеекте уьйкен уьстинликлер йорайман, «ногай» деген аттынъ сыйын мукаят та бийикке коьтерер деп сенемен.
Салимет Майлыбаева,
Россия Журналистлер союзынынъ агзасы
Суьвретте: Р.Рахимов.

Яндекс.Метрика