• Сегодня: Суббота, Ноябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 27 Караша айы, 2021

Пайдалыгы кайдай?

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

Вакциналар – биологиялык препаратлар. Олар аьдем организмине киритуьвде Т-лимфоцитлер, В-лимфоцитлер эм авырувды тувдырувшыга карсы антителалар болдырув ман аьдемнинъ «иммунологиялык эсин» кеплейдилер. Коронавирустан вакцинадынъ пайдалыгы сол: ол организмге осалланган инфекциялык агентти киритуьв аркасы ман организмде SARS-CoV-2 вируска карсы антителалар тувувга аьллер туьзеди. Соны ман, коронавируска карсы вакцинадынъ маьнелиги сол: ол инфекционлык агентке (антигенга) карсы антителалар тувдырады. Организмде сога яваплы иммунологиялык аьл туьзиледи, сонынъ аркасында авырувдынъ оьрленуьвин токтатпага яде авырув енъил озганын канагатламага болады.

Прививкадынъ пайдалыгы сакланув болжалы антителалар дережеси мен байланыслы эм сондай аьл айырым болжалга дейим сакланмага болады, оннан сонъ антителалардынъ тийисли дережесин саклав уьшин ревакцинация кереги талапланады. Ама вакцинадынъ пайдалыгы аьр аьдемде туьрли болмага болады. Ол аьдемнинъ неше ясында экенлиги, иммунитеттинъ айырым байыр баскалыклары, ден савлыгынынъ аьли мен байланыслы.

Яндекс.Метрика