• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Прививка пайдалы, шекленменъиз

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Коронавирус маразы ман байланыслы аьллер ийгиленип барса да, республика еринде ызгы куьнлерде соны ман авырыйтаганлар саны больницадан эмленип шыгатаганлар санына коьре тагы да артып баратаганы эсапка алынган. Бу аьдем яшавын аькетуьвши яде савлыгын коьп заманга дейим осалландырувшы авырувдан оьзинъизди эм ювыкларынъызды аман саклавдынъ энъ де сенимли йосыгы – вакцина суктырув.

Савдуныялык савлык саклав ваькиллери эм туьрли эллердинъ экспертлери вакцинацияды янъы коронавирус юкпалы маразына карсы куьрес юритуьвдинъ бас йолы болады деп санайдылар. Авырувды тергев астына салув уьшин яшавшылардынъ хыйлысынынъ шаркларында сога карсы антитела тувмага керек, прививка болса, коллективлик иммунитетин туьзуьвдинъ энъ де пайдалы эм кавыфсыз йолы болады.
Аьлиги заманда Россияда коронавируска карсы официаллы кепте эсапка алынган эм кенъ кулланылатаган «Спутник V», «ЭпиВакКорона» эм «КовиВак» деген 3 вакцина бар.
Баьри вакциналар да оьзлерининъ хайырлыгын эм кавыфсызлыгын коьрсеткенлер. Прививкадынъ сырагысында болмага болатаган авырув белгилери енъил кепте 1-2 куьннен тайып кетедилер. Мониторинг бойынша бойсынмас комитети белгилегенлей, вакцинация ман байланыслы прививка эттиргенлерде авыр эм каты белгилер аянланмаган. Россия вакциналарынынъ баьриси де эки кабат тергевди оьтедилер: соларды аьзирлевшилер беттен эм бойсынмас лабораториялары яктан да. Сонынъ сырагысында Россия яшавшыларына кавыфсыз эм пайдалы вакциналары прививка этилинеди.
Болса да аьли де коьп аьдемлер коронавируска карсы прививкадынъ пайдалы экенин коьре берип те, соны эттирмеге шекленедилер. Соны ман байланыста сондай шекленуьвлердинъ керексиз экенине сизинъ эслеринъизди каратпага суьемиз:
– тергевлер юритилип турган заманда баьри россия вакциналары да оьзлерининъ йогары пайдалыгын коьрсеткенлер. Соьйтип, «Спутник V» вакцинадынъ хайыры, тергевлердинъ сырагыларына коьре, 96 процентке етиседи. Олай дегени, юз аьдемнен 96 аьдем COVID-19 маразы юккан аьдемлер мен аьллессе де, авырымаяклар, эгер авырув юга калса да, енъил кепте авырымага боладылар;
– россия вакциналары дуныядынъ туьрли эллеринде белсенли кулланыладылар;
– коьп дуныя патшалыклары вакцинады суктырган аьдемлер уьшин уьйкен онъайлы йорык киргистпеге ниетленедилер яде аьли киргистип те туры.
Коронавируска карсы прививка эттиргиси келетаган аьдемге айырым аьзирлик коьруьв керекпейди. Вакцинады суктыраяк куьн сол аьдемди врач коьрип карамага эм шаркынынъ эт кызувын тергемеге борышлы, эгер аьдемнинъ шаркынынъ температурасы 37 градустан йогары болса, ога прививка этилинмейди.
Вакцинацияга бараяктан алдын оьзинъиз бен паспорт, ОМС полисин эм СНИЛС алып барынъыз (СНИЛС Госуслуги сайтында электрон сертификатын алув уьшин керекли).

Яндекс.Метрика