• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Россиядынъ йылязбасы эм тарихи

Голос Степи
Октябрь28/ 2021

Халк санын язып алув – ол тек статистикалык сырагы тувыл, ол экономикалык эм социаллык прогнозынынъ алаты болады. Халк санын язып алув – ол Россиядынъ йылязбасы, онынъ тарихи. Маьнели шарадынъ тамамлары тек бизге каратылып калмайды, ол каратылады бизден сонъ яшаякларга да – бизим балаларымызга эм уныкларымызга.

Росстат етекшиси Павел Малков белгилегенлей, халк санын язып алув экономикада эм социаллык тармакта маьселели ерлерди коьрмеге ярдам этеди. Онынъ сырагылары бойынша маьнели патшалык программалар кабыл этилинедилер: айтпага, каерде мектеблер эм больницалар салмага, уьйлер курмага яде янъы ис орынлар ашпага керек. 2002-нши йылда озгарылган Савлайроссиялык халк санын язып алувынынъ сырагылары бойынша ана капиталы патшалык коьтергишлевин киргистуьв акында карар алынган.
Ногай районында халк санын язып алув соравлары бойынша уполномоченныйы Феруза Курганова Савлайроссиялык халк санын язып алувында ортакшылык этпеге Ногай район яшавшыларын шакырады. Ол тек элимиз эм республикамыз уьшин тувыл, районымыз уьшин де маьнели болган шарада ортакшылык этпеге маслагат этеди.
– Аявлы Ногай районынынъ яшавшылары! Мен сизди федераллык маьнели шарада ортакшылык этпеге шакыраман. Халк санын язып алув бизим районымыздынъ еринде неше аьдем яшайтаганын, олардынъ ясын, яшаган аьдемлер саны оьсуьвин яде тоьменленуьвин белгилемеге коьмек этеди. Язып алувшылар тек аьдемлер оьз авызы ман айткан билдируьвлерди язып аладылар, олар берилген билдируьвлерди шайытлайтаган кагытлар коьрсетинъиз деп айтпайдылар. Йыйылган билдируьвлер Росстатка, аьдемлердинъ атлары белгиленмей, йибериледи. Сизге тилек: язып алувшыдынъ сизинъ уьй-хозяйствонъыз акында соравларына явап беринъиз, уьйлеринъиздинъ эсиклерин киртлеменъиз, тислейтаган ийтлеринъиз болса, байлап койынъыз, – дейди Феруза Курганова.
Халк санын язып алув аьр бир аьдемге керек, неге десе, бу маьнели шарада катнасып, аьдем оьзининъ акында билдируьв этеди, соны ман абырайлы социаллык программалар курылувында ортакшылык этеди.
Демографлардынъ ойына коьре халк санын язып алув ол аьдемге оьзин бир уьйкен тутастынъ кесеги этип сезбеге ярдам этеди.
Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика