• Сегодня: Суббота, Ноябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 27 Караша айы, 2021

Сергей Меликов: «Депутатлар халктынъ йогары сенимин аклар деп ниет этемен»

Голос Степи
Октябрь07/ 2021

Оьткен юма болып озган Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынында Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Сергей Меликов та катнаскан эм шыгып соьйлеген. Тоьменде онынъ республика парламентининъ депутатларына каратылган соьзин кыскартып беремиз.

«Сиз алган мандатларынъыз сизге халктынъ эткен сенимин ыспатлайды эм биз сизи мен бирге сондай сенимди акламага борышлымыз. Енъил болмаган эпидемиологиялык аьллерде оьткен сайлавлар бизим республикадынъ ямагат-политикалык яшавынынъ маьнели оьзгериси болды. Сол сайлавлар патшалык власти эм ерли самоуп- равление органлары уьшин сынав кепте оьттилер. Соларды биз эндигиси Дагестанда туьзилген аьллерге янъыша карамага, республикага яшамага эм рахатлы аьллерде оьрленмеге анъсатлык беретаган онъайлы оперативлик аьллеринде озган биринши сайлавлар демеге боламыз. Соны ман бирге сайлавлар бизим политикалык партиялары уьшин де сынавлар болды. Олар соларды тийисли кепте оьттилер деп ойлайман», – деген белгисин берген регион басшысы.
Дагестан етекшисининъ соьз- лерине коьре, республика еринде болып оьткен уьш куьнлик сайлав кампаниясы Россия Орталык Сайлав Комиссиясы, ямагат, биревге де бойсынмайтаган экспертлер ягыннан аьруьв белгисин алган. Элбетте, бир ягыннан критикасыз да болмады, ама ол зат дурыс эм янъылыслар уьстинде армаган да куллык этип барув керегин талап- лайды деп белгилеген Меликов.
Янъы сайланган депутатлардынъ сыралары акында айта келип, республика басшысы олар дагестанлылардынъ политикалык сайлавларын, ямагаттынъ илгери оьрленуьвге, эмишликти, кавыфсызлыкты беркитуьвге, аьдетли ян-коьнъил негизлерин, бизим дагестан ямагатынынъ баалыкларын саклавга ниетленгенин коьрсетеди деген ойын билдирген.
Республика парламентинде де «Единая Россия» партиясы бу йол да алдышы орынларын саклап калдырды. «Единая Россия» партиясы уьшин оьз тавысларын берген дагестанлылардынъ хыйлысы элимиздинъ Президенти Владимир Путиннинъ йолын колтыклав уьшин тавысладылар, бизим элимиздинъ бактысы эм Дагестаннынъ келеектегиси уьшин явап- лылыгын терен анълайтаганларын коьрсеттилер», – деген Сергей Меликов.
Соны ман бирге Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши ДР Халк Йыйынынынъ депутат корпусынынъ уьштен эки пайы янъырганын да белгиледи. «Дагестан парламентине янъы аьдемлер келгенлер, соннан себеп республика алдында туратаган маьнели маьселелерди шешуьвдинъ янъы ой-ниетлери, янъы йоллары эм алатлары да белгиленер деп сенемен. Сол ок заманда оьз ерлерин бу йол да саклаган 33 депутатлар айырым несил байланысын саклавдынъ гарантиясы боладылар», – деп Меликов регион парламентининъ алдынгы депутатларына эткен уьйкен куллыгы уьшин разылык билдирген.
Республика етекшиси патшалык курылысы, ерли самоуправление, экономикалык, социаллык, анъ-акыл оьрленуьв тармакларында туратаган кайсы бир борышты толтырув законодательство, республика парламентининъ аьрекети мен тувра байланыслы экенин эске салды.
«Дагестан Республикасынынъ Оькимети, патшалык властининъ баска органлары ерли самоуправление органлары ман биргелесте гражданлык ямагатынынъ институтларын да бу иске киргистип, законодательлик негизди ол аьлиги заман шакырувларына яваплагандай этип ийгилендирип бармага керек. Бу куллык республика Оькимети, республика бойынша толтырувшы федераллык органлары ман биргелесте тувра эм план кебинде юритилмеге тийисли. Соны ман бирге ювык заманларга бизим борышларымызды кеплендиретаган карарларды кабыл этуьвдинъ шугыллыгын да йоймага ярамас», – деп белгилеген Сергей Меликов.
Регион басшысы Халк Йыйынынынъ тергевши аьрекетин, олай дегени депутатлар тергевин хайыры ман кулланув керегине де эс эттирди. «Парламент комитетлери властьтинъ баьри органларынынъ ис аьрекетине, профильли министерстволары, республика Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ администрациясы, муниципаллык образованиелер куллык- ларына да кирискенин суьемен. Толтырувшы аьрекетининъ оьлшемин тек тергев юритуьв астында арттырмага болады. Айырым эс социаллык маьнелиги болган объектлерге беринъиз», – деген регион аькимбасы.
Буьгуьнлерде республика алдында экономикалык эм социаллык оьрленуьв, гражданлардынъ яшав сапатын арттырув ягыннан уьйкен борышлар турадылар деп белгилеген Меликов. «Бизге янъы производстволар, янъы ис орынлары, налог салувшы негизди арттырув, сенимли экономикалык оьсуьвлерге етисуьв керегеди, сонынъ уьшин парламенттинъ янъы депутатларыннан янъы пайдалы кенъеслерди, бу соравларды шешуьв беттен белсенли куьш салувын куьтемен. Законодательли эм толтырувшы властьтинъ гражданлар ямагат институтлары ман биргелесте тар байланысып куллык этуьви бизим республикадынъ оьрленуьвининъ бас йолы болады. Депутатлар янъы баславларды шыгарып турар, соравларды шешуьвде янъы йолларды белсенли кепте кенъес этип коьрсетер деп, ол аз десенъиз сизде оьз сайлавшыларынъыздынъ да тапшырмалары йыйналгандыр деп сенемен. Оьз ягымнан баьри де ийги кенъеслер ойласылып каралаягына соьз беремен», – деп белгилеген регион етекшиси. Сергей Меликов алдыда оьрленуьвдинъ миллет ниетлерине етисуьв, Дагестанды социал-экономикалык яктан оьрлентуьвди тезлетуьв бойынша РФ Президентининъ тапшырувларын толтырув уьстинде ислемеге туьсеегин билдирген.

Яндекс.Метрика