• Сегодня: Пятница, Май 14, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 13 Курал айы, 2021

Согыс йылларын эм йолларын мутпаймыз

Голос Степи
Апрель30/ 2021

Ногай районынынъ Калинин авыл С.Капаев атындагы орта мектебининъ краевед-ызлавшылар кружогынынъ етекшиси Гульфира Биякаева эм 8-нши классынынъ окувшысы Айнагуль Куруптурсунова Махачкалада Дагестан Кызыл ызлавшылардынъ телевизионлык отрядынынъ (ТОКС) 50 йыллыгына багысланган краевед-ызлавшылар слетында ортакшылык эткенлер.

Бу слетта солай ок Карагас авылдынъ К.Кидирниязов атындагы мектебиндеги краевед-ызлавшылар кружогынынъ етекшиси Нурсият Зарманбетова эм онынъ окувшысы Алие Тортаева да катнасканлар.
Гульфира Кельдимуратовна оьз мектебинде аьли 20 йылдан бери Уллы Аталык согысы бойынша излестируьв куллыгын юритип келеди.
– Бизим мектебте согыс йылларында район еринде болган Махач Дахадаев атындагы партизанлар отрядына, хыйлы кавга ветеранларына, сонынъ ишинде оьзимнинъ атам Кельдимурат Койлакаевтинъ согыс йолларына багысланган альбомлар бар. Атам ман бирге биз согыс ветеранларынынъ списогын алып, олардынъ аьр бирисининъ акында билдируьвлерди излеп тавып язганмыз. Мага мектеб окувшылары Асирет Манкаева, Азиза Янибекова, Эдия Кульдиева, Мухтар Аджатаев эм Керим Искаков коьмек эткенлер, – деп эскереди Г.Биякаева.
Дагестан ТОКС-нынъ 50 йыллыгына багысланган слет Ленинши комсомол паркында орынласкан аьскершидинъ эстелиги янында басланып, мунда аьдетли республикалык «Эстелик вахтасы» ашылды. Муннан сонъ слет катнасувшылары сол ок парк ишиндеги Валентина Макарова атындагы Согыс данъкынынъ музейинде болганлар. Сонъында кала оьлигине барып, согыс йылларында Махачкаладынъ госпиталинде оьлген аьскершилердинъ камырларына шешекейлер салганлар. Солай ок шешекей байламлары Дагестан ТОКС биринши етекшиси, Совет Союзынынъ Баьтири Николай Подорожныйдынъ эм согыс ветераны Омар Муртазалиевтинъ камырларына да салынган. Н.Подорожный ТОКС-ты 25 йыл эм О.Муртазалиев те 25 йыл басшылаганлар. Омар Муртазалиев В.Макарова ман бирге республикалык «Аталык аьскершилери» деген Эстелик китабин шыгарув редколлегиясын етекшилегенлер. Китаптинъ баьри де 17 томлары О.Муртазалиевтинъ басшылыгы ман шыгарылган. Бу баьри томлар да Уллы Аталык согыста ян берген дагестанлыларга багысланган. Китаптинъ эки томлары Афганистан, Шешен Республикасында юритилген согысларда, Ботлихте, Новолакта, Кизлярда ян берген аьдемлердинъ эстеликлерине багысланган. Аьр бир томнынъ ызында айырым согыс катнасувшыларынынъ хабарлары да берилген, соларды Дагестаннынъ туьрли районларыннан ТОКС агзалары йыйганлар. Энъ ызгы 17-нши том согыс йылларында фашистлердинъ есирине туьсип, концлагерьлерде ян берген ердеслерге багысланган.
Слеттынъ катнасувшылары республикалык МЧС музейинде, Тарки-Тау майданында болганлар, телевидение уьшин передача аьзирлевде катнасканлар.
Шарадынъ ызында конференция болып оьткен. Муннан сонъ баьри де ерли краевед-ызлавшылар кружокларынынъ етекшилери «Краеведлер-ызлавшылар телевизионлык отрядына 50 йыл» деген мерекели медаль мен савгаланганлар. Савгаланганлар арасында Ногай районыннан Гульфира Биякаева ман Нурсият Зарманбетова да бар.
М.Юнусов.
Суьвретте: (Солдан онъга) окувшы А.Куруптур- сунова эм Г.Биякаева республикалык краевед-ызлавшылар слетында.

Яндекс.Метрика