• Сегодня: Вторник, Май 17, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 16 Курал айы, 2022

Сондай бизим Исмаил эм Джабраил

Голос Степи
Май13/ 2022

Исмаил эм Джабраил Яриковлар буьгуьнлерде Норильск каладынъ 27-нши мектебинде 8-нши класста окыйдылар. Олар бала бавыннан алып спорт пан кызыксынып турадылар, баслап Кокоев Азаматтынъ етекшилиги астында аьрекет этетаган куьрес секциясына юрдилер, сонъ тайский бокс спорт кебине оларды тренери Астек Янгазиев уьйретти, район ишинде озатаган ярысларда катнастылар, омыравларында медальлер йылтырадылар.

Исмаил эм Джабраил буьгуьнлерде Норильск каладынъ бокс кеби бойынша яс спортсменлери ишинде атлары айтылган йигитлер деп, оьктемсимеге боламыз. Олар оьзлерининъ 40 килограмм шеккиси болган тенълери арасында алдыды бермейдилер.
Тенълери арасында коьп- леген ашык турнирлерде катнасадылар, биринши орынларды бийлеп турадылар. Аьскершилер куьнине багысланган турнирде эгиз яслар экеви де финалга шыгып, биринши эм экинши орынларды алдылар. Экевлери де 40 килограмм шеккиси болганнан себеп, баьрисин де енъип, ызында экевлерине базласпага туьседи, аданаслар аьр йол бир-бирисине шеретлеп алдыга шыкпага амал бередилер. «Ринг Талнаха» деген турнирде катнастылар, элимиз бойынша оьткен 16-ншы элимиз бойынша оьткен турниринде, «Жар птица» деп аталган Норильск калада озган ярыста, СССР спорт мастери В.К.Краус эстелигине багысланган ашык турнирде де оьзлерин яркыратып коьрсеттилер. Уьш айдынъ ишинде бес спорт базласында катнасып, чемпионлар болув деген зат калай куьез. Дудинка калада озган ярыста коьп калалардан келген яс спортсменлердинъ ишинде ногай йигитлер – эгиз аданаслар йыйылганлардынъ эслерин оьзлерине караттылар, коьп кутлавлар алдылар, экеви де уьшинши яслар дережесине тийисли болдылар, кубоклар, Сый грамоталар эм туьрли савгалар алдылар.
Джабраил мен Исмаилдинъ ярысларын караганда, олардынъ йигерлигине, усталыгына эм куьшине тамаша этип, Ма ша Аллах деп, сукланмай да болмайсынъ. Олар – аьелининъ куьези, акасы Азамат та спорт пан каьрлейтаган эди, коьплеген медальлери – сол затка ыспатлык, кишкей аданаслары Альяс та 8 ясында, ол да бокс секциясына юреди. Эгизлердинъ уьстинликлери бек коьп, медальлери уьндирикте толып турадылар, кубоклары яркырайдылар. Бос заманларында аданаслар футбол ойнамага суьедилер, анасына ярдамласадылар, окувда да ийги белгилер алмага шалысадылар.
Мен аданаслар Яриковларды сондай етимислери мен кутлап, дуныя чемпионлары болып, ногай халкымыздынъ атларын данъклы эткенлерин ак юрегимнен йорайман. Мыратларынъызга Аллах сизди еткерсин, Исмаил эм Джабраил!
С.Майлыбаева.
Суьвретте: Исмаил эм Джабраил Яриковлар.

Яндекс.Метрика