• Сегодня: Вторник, Июнь 28, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Тамбыз айы, 2022

Сый-оьрмет – исине коьре

Голос Степи
Июнь23/ 2022

Яс-явка кайсы заманларда да оьз ата юртынынъ, тувган элининъ тиреви, ийгиликке сенимлиги, келеектеги куьнлерининъ саьвлели даьвлети болады. Буьгуьнлерде бизим ясларымыздынъ бир хыйлысы уьйкен элимиздинъ туьрли ерлеринде куллык этип, йылдан-йылга уьстинликлерге етисуьви мен халкымыздынъ ийги атын эм аьруьв аьдетлерин айттырып келеди.

Сондай ясларымыздынъ бириси – Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылыннан Джалиль Расиль увылы Акболатов. Муннан бир неше йыллар артта ол Саратовтагы патшалык юрист академиясынынъ прокурор боьлигин окып кутарып, Марий Эл Республикасынынъ Юрино районынынъ прокуратурасында ислеп баслаган эди. Сонъ оны сол ок район прокурорынынъ коьмекшиси ис орынына коьширдилер.
Тек янъыларда яс авылдасымыз Джалиль Акболатовты Марий Эл Республикасынынъ Юрино районынынъ прокурорынынъ орынбасары этип беркиткенлер. Ол район еринде федераллык законшылыгы тутылувын тергев уьшин яваплы.
Быйылдынъ басында Марий Эл Республикасынынъ бас каласы Йошкар-Олада Россия прокуратурасынынъ 300 йыллыгы ман байланыста «Марий Эл Республикасынынъ прокуратурасына 100 йыл» деп аталган китап баспадан шыккан. Сол китаптинъ ишинде Джалиль Расиль увылы акында да бир неше ийги соьзлер язылган. «Джалиль прокуратура тармагына 2019-ншы йылда келген эди. Кыска заман ишинде ол оьзин билимли, яваплы эм куллыксуьер этип коьрсетти. 2020-ншы йылда Джалиль «Ийги патшалык куьналевшиси» деген республикалык карав-конкурсында катнасып, 3-нши сыйлы орынды казанган», – деп язувлы сол китапте онынъ акында.
Яс авылдасымызды сондай уьстинликлери мен кутлаймыз, алдыда ога эндиги де бийик ис етимислерди, яшав йолларында сый-оьрметти йораймыз.
М.ХАНОВ.
Суьвретте: Джалиль Акболатов солдан экинши. (Суьврет йогарыда белгиленген «Марий Эл Республикасынынъ прокуратурасына 100 йыл» деген китаптен алынган).

Яндекс.Метрика