• Сегодня: Четверг, Июнь 24, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 24 Тамбыз айы, 2021

Сырт якта бирлик

Голос Степи
Июнь04/ 2021

Уьстимиздеги йылдынъ тамбыз айынынъ 6-ншы куьнинде Ханты-Мансийск автоном округында орынласкан Федоровский авылында «Сырт якта бирлик» деп аталып маданият-спорт фестивали уйгынланып оьтеек.

«Жемчужина» де- ген спорт комплексинде оьтеек фестивальдинъ программасы бойынша Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган артисти Мая Рамазановадынъ уйгынлавы ман «Балалар уьшин ногай ойынлары эм завыкланмалары», «Ногай бала ойынлары» деген мастер-класслары озгарылаяклар. Баска болып, «Премьер» де- ген маданият ял алув орталыгында Мая Рамазановадынъ концерти белгили ногай йырлавшылары Эдиге Куруптурсуновтынъ, Узаир Наймановтынъ эм ерли яратувшылык коллективлерининъ ортакшылык этуьви мен оьтеек. Солай болып «Жемчужина» деген спорт комплексинде спорт ярыслары, спорттынъ миллет кеплери бойынша базласувлары озгарылаяклар. «Легенда» деген ресторанда миллет ашханасынынъ асларынынъ коьрсетуьви эм татувы озгарылаяк. Ханты-Мансийск автоном области бойынша «Ногай Эл» Миллет- культуралык автономиясынынъ регионаллык ямагат организациясы «Сырт якта бирлик» деген маданият-спорт фестивалинде катнаспага суьйгенлерди шакырады.

Яндекс.Метрика