• Сегодня: Понедельник, Январь 27, 2020
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Канътар айы, 2020

Уллы эм оьлимсиз байрам

Голос Степи
Сентябрь08/ 2019

Аьр йыл сайын Дагестан Республикасынынъ бас каласы Махачкалада ЮНЕСКО белгиси астында «Ак турналар куьнлери» деп аталган Дагестан Халк поэти Расул Гамзатовтынъ сыйына багысланган халклар ара адабиат фестивали оьткериледи. Ол йыл сайын 8-нши кырк кийик айында Расул Гамзатовтынъ тувган куьни алдында басланады эм уьйкен адабиат байрамына айланады.

Яндекс.Метрика