• Сегодня: Четверг, Январь 27, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 27 Канътар айы, 2022

Халкка керекли ислерди битиремиз

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылында «Тамга» деген аты ман Коьп функционаллы орталыгы (МФЦ) ашылган. Соны уйгынлавшылар мундай Орталык халктынъ куьнле-куьнлик туьрли буйымларын битируьвде эм уьйшилигинде биринши коьмекшиси болар деп сенеди.

Орталыктынъ бас ниети: аьлиги енъил болмаган заманларда аьдемлердинъ яшавын енъиллетпеге, халкка коьп туьрли ярдам бермеге. Сиз бизге келип яде бизим телефон номеримизге занъ согып, оьзинъизге шакырмага боласыз мунавдай куллыкшыларды:
– бала каравшыды;
– авырувлы яде карт аьдемди карав уьшин кыскаяклыды;
– авырыган аьдемге керекли ийне сукпага, капельница салмага медсестрады;
– электрикти;
– слесарьди;
– сантехникти;
– бавшыды;
– уьй йыйнайтаганды;
– сырлайтаган эм сондай баска коьп туьрли куллыкларды этетаган усталарды.
Бизим борышымыз: авыл ишиндеги аьдемлерге сапатлы эм уьйшилигинде керекли коьп ислерди битирмеге коьмек этуьв.
Солар ман бирге биз сизге, аявлы авылдаслар, тагы да мунавдай буйымларынъызды да битирмеге боламыз:
– телефонынъызга акша салмага;
– самолетка, поездке билет сатып алмага;
– янъы сим-карта, онъайлы номер колай тарифи мен сатып алмага;
– заман болжалы битпеге турган кыдырув турын сатып алмага;
– сынган телефонды яде уьйшилигинъиздеги техникады ясатпага;
– керекли кагытларды принтерден шыгармага;
– кырга салынатаган рекламадынъ ыспайы макетин ясаттырув уьшин аьризе бермеге.
Бу айтылган баьри ислерди де тек бизим «Тамга» деп аталган МФЦ ялгыз оьзи керекли аьдемлер мен байланысып битиреди. Сизге туьрли ерлерге юрип кыйналмага керек тувыл, тек бизге билдирсенъиз болады!
Бизим офисимиз Терекли-Мектеб авылындагы А.Асанов атындагы орамда, редакциядынъ ювыгында орынласкан. Бизим телефонымыз: 8-928-675-33-67.
«Тамга» МФЦ

Яндекс.Метрика