• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Шатраш ойыны оьрленеди

Голос Степи
Октябрь14/ 2021

«Мектеб шатраш лигасы» биринши кере Сырт-Кавказ Федераллык округында ашылды. Сондай проект Сырт-Кавказ Федераллык округындагы 58 калаларынынъ бирисинде тувыл, Дагестан Республикасынынъ Ногай районында ашылганы бизди бек суьйиндиреди. Мектеб шатраш лигасы – ол янъы ярыс, Ногай районынынъ мектеб командалары арасында ярыслардынъ биргелес тармагы болады. 2021-2022- нши окув йылларында кубоктынъ 6 кезеклери оьтееклер.

Окувшылардынъ анъ эм патриотлык тербияланувы, яшавдынъ савлык кебин, окувшылар арасында шатраш ойынын яйылдырув, сулыплы шатраш ойнавшыларды аянлав, катнасувшылардынъ интеллектуаллык эм яратувшылык оьнерлерин оьстируьв лигадынъ борышлары эм мыратлары боладылар. Шатраш лигасы Ногай районынынъ «Яслык» деген муниципаллык орталыгы ман ашылган. Проектти уйгынлавда эткен ярдамы уьшин муниципаллык орталыгынынъ етекшиси А.Шамбиловка уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Уьстимиздеги айдынъ 25-нши куьнинде Терекли-Мектебтинъ А.Джанибеков атындагы орта мектебинде мектебтинъ шатраш лигасы кубогынынъ 1-нши кезеги уйгынланып оьтти. Онда Ногай районынынъ 5 мектеблериннен шатраш ойнавшылары ортакшылык эттилер. 7 турларынынъ тамамы бойынша 1-нши орынга А.Джанибеков атындагы мектебининъ командасы тийисли болды. 2-нши орынды Бораншы авыл мектебининъ командасы бийледи. 3-нши орынды Червленные Буруны авыл орта мектебининъ командасы алды. Эки ай ишинде шатраш ойынды ойнап баслаган Кадрия атындагы мектебининъ окувшылары да оьзлерин етимисли ойнап коьрсеттилер. Турнирдинъ чемпионы Червленные Буруныдан Тамирлан Аманакаев болды. 2-нши орынга яслар арасында Терекли-Мектебтен Абакар Шангереев шыкты. Кызлардынъ арасында Терекли-Мектебтен Наиля Озганбаева – 1-нши орынга, 2-нши орынга – Карагастан Хадижа Амангельдиева, 3-нши орынга Бораншы авылыннан Аделия Боршакаева тийисли этилдилер. Енъуьвшилер эм савга иелери кубоклар, медальлер эм Сый грамоталары ман савгаланганлар. Келеекте катнасатаган командаларымыздынъ саны оьсип, окув йылдынъ сонъына дейим районнынъ савлай мектеблери де шатраш козгалысымызга кирисеегине сенемиз.
Суьвретте: шатраш турнирининъ енъуьвшилери.

Яндекс.Метрика