• Сегодня: Пятница, Январь 21, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 21 Канътар айы, 2022

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ окувшылары, меним ис йолдасларым!

Голос Степи
Январь14/ 2022

Мен ак юректен баьримизди де газетамыздынъ сыйлы мерекеси мен кутлайман. «Шоьл тавысы» газетасы коьплеген йыллар халктынъ сеси, онынъ тарих бети, йылязбасы эм элимиздинъ политика яктан коьплеген туьрленислерининъ шайыты болып келеятыр. Бизим коллективимиз уьшин газетамыздынъ мерекеси уьйкен маьнели экенин белгилеймиз. Газетадынъ редакциясы баьримизге де тек ис орынымыз тувыл, ол халкымыздынъ байлыгы. Кайсы ерде яшаса да, ногай миллетли инсан тувган газетасы ман байланыс тутады. Аьр бир макалага, газетамыздынъ аьр бир бетине, бизим аьр бир проектке биз янымызды салып ислеймиз, неге десе суьйикли исимизге кайбиримиз де яваплылык пан караймыз.

Мен «Шоьл тавысы» республикалык газетасын 2015-нши йылдан алып басшылайман. Сол йыллардынъ ишинде бизим коллектив етискен уьстинликлер мен сизи мен боьлиспеге суьемен. 2015-нши йылда «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ электронлы кеби ашылды. Газетадынъ сайтынынъ аркасы ман бизим окувшылар кеш калмай, Россияда, Дагестанда, ногайлар яшайтаган районларда болатаган баьри хабарларды биледилер. Газетадынъ тиражы 2015-нши йылдан алып 2500 экземплярга дейим оьскен. Биз газетамызга язылатаган окувшыларымызга савбол айтамыз, олар бизим газетамызды коьтергишлеви мен ана тилимизди де коьтергишлейдилер.
2017-нши йыл «Шоьл тавысы» республикалык газетадынъ редакциясы ман Дагестан Республикасынынъ Грантына деп ногай тилинде 11 телеберуьвлер шыгарылды. 2018-нши йыл редакция белгили ногай шаиримиз Кадрия Темирбулатовадынъ мерекесине рас барып, Ногай район аькимбасынынъ тапшырувы ман «Кадрия» деген фильм шыгарды. Биз Ногай районынынъ администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Кошманбет увылы Аджековка коллективтинъ яратувшылык проектин коьтергишлегени уьшин уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Солай ок 2020-ншы йылда «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы ман «Алданганлар» деген фильмнинъ эки кесеги шыгарылды. Терроризмнинъ идеологиясына карсы фильм Дагестан Республикасынынъ Баспа эм информационлык министерствосынынъ тапшырувы ман салынган. Редакциядынъ коллективининъ эки куллыкшысы – яваплы секретарь Любовь Уразаева эм корреспондент Гульфира Бекмуратова Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы деген атка тийисли болдылар.
2020-21-нши йылларда редакциядынъ меканында ярастырылув куллыклар юритилди, быйыл янъы муьлк, техника, солай ок Дагестан Оькимети мен берилген субсидияларга янъы коьлик алынган. Биз республикамыздынъ Оькиметине эм бизим министерствосына газетадынъ коллективининъ эткен исин белгилеп, коьтергишлейтаган уьшин савбол айтамыз. Озган йыл газетадынъ тарихинде суьйинишли оьзгерис болды – бизим редакциямызда Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов болып кетти. Бизим эткен ислеримизди коьрип, республика басшысы «Алданганлар» фильмди Туьркия элинде коьрсетуьв керек деген ойды коьтергишледи. Айырым савбол биз Россия Федерациясынынъ Госдумасынынъ депутаты Бийсултан Хамзаевке айтамыз, ол Туьркия элинде фильмди коьрсетуьв уьшин карыжлар шыгарды. Ол бизим газетамызды коьтергишлев ниет пен 2022-нши йылга 200 экземпляр газетасына язылды. Мен етекшилейтаган коллективте билимли эм оьз исине мукаят куллыкшылар ислейдилер. Келеекте де биз уьстинликлерге оьз исимизде етисермиз деп шекленмеймен.
Мен баьрисин де «Шоьл тавысы» газетадынъ 90 йыллык мерекеси мен кутлайман. Келеекте де биз окувшылармыз уьшин тирев эм коьтергишлев болатаган соьз табармыз деп сенемен.

Эльмира Кожаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.

Яндекс.Метрика