• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Энъ де маьнели – маразды енъуьв

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Савлай дуныя бойынша коронавируслы инфекциясы яйылып турган заманда, биз, дуныя яшавшылары, йигерли эм билимли медициналык куллыкшылары ман бирге авырувды йойытув уьшин баьри амалларды коьрмеге борышлымыз. Район бойынша организациялардынъ эм учреждениелердинъ куллыкшылары ман бирге район пенсионерлери де вакцинация эттирдилер. Соьйтип, Терекли-Мектеб авыл яшавшылары Алыпкаш Мутали увылы эм Бурлият Биарслан кызы Джумакаевлер де вакцинады алдылар.

– Авырув айлак та куьшли болды, арамыздан коьплеген ювыкларымызды, тенъ-досларымызды аькетти. Балалар уьшин тынышсызландык, олар да бизим ден савлыгымызды ойлап, бизге вакцинады оьтинъиз деп маслагат эттилер. Соьйтип, аьлейим мен бирге вакцинады алдык. Аллага шуькир, буьгуьнлерде ден савлыгымыз берк деп айтпага боламыз, уьйге уныклар, йиенлер келедилер, оьзимиз де кырдагы балаларга барамыз. Оларды авыртамыз деп коркпаймыз, сол зат маьнели бизге, неге десе саьбийлердинъ кавыфсызлыгы – биринши орында, – деп айтады Алыпкаш Мутали увылы.
Бурлият Биарслан кызы Москва каласынынъ Те- рекли-Мектебтеги БИОР ваькиллигининъ директоры болып куллык этеди. Ол иси бойынша аьдемлер мен катысады, сога коьре бир ойланмай вакцинация этпеге токтасты.
– Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов бу куьнлерде коронавирус мараздынъ авырлыгын белгилеп, аьр бир дагестанлыдынъ алдына борыш салады – авырувды токтатувда бир тил болмага. Менимше, сол зат бек дурыс, аьлиги заманда маразды енъуьвдинъ энъ де куьшли амалы – вакцинация. Биргелесип, вакцинады оьтсек, коьплеген ердеслеримизди мараздан саклармыз. Биз баьрисин де вакцинация оьтпеге шакырамыз, маслагат этемиз, сол заманда маразды енъермиз, – деп айтады ол.
Маразды токтатпага бизде амаллар бар, тек соларды кулланып бола- йык.

Яндекс.Метрика