• Сегодня: Воскресенье, Август 9, 2020
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 8 Сары тамбыз айы, 2020

Энъ ызгы ветеранымыз эди

Голос Степи
Февраль14/ 2020

Мундай авыр хабарды биз коьпке дейим эситпегей эдик деп яшадык. Ол эндиги 97 ясыннан оьткенине де карамастан. Айткандай да, Шамшид Шуваков Ногай районымыздынъ Уллы Аталык согысында йигитлерше катнасып, соннан кайтып келген 500-ге ювык данъклы согыс ветеранларымыздынъ бириси эди. Элбетте, биз кайсы сыйлы аьдемлеримиздинъ де оьмирлери болган шаклы узак созылганын йораймыз, ама яшавдынъ язылмаган каты йорыклары бар. Сол йорыкларга карт та, яс та бойсынмай болмайды… «Келеекке келгенде, ийнеден-йиптен туьзилер, кетеекке келгенде, темир шынжыр уьзилер», – деген айтув бар халкымызда.

Шамшид Шуваковтынъ тувган ата юрты Куьнбатар авылдан быйылдынъ 8-нши увыт куьнинде ава шагынынъ сувытып баславы ман бирге еткен сувык хабар коьнъиллеримизди тоьмен этти. Ногай шоьллигимизди тагы да бир мунълы куьн кайгы ман бийледи. Тарих оьлшемине таянып карасак, бу йойым бизим уьшин уьйкен эм толыстыргысыз, неге десе согысты оьз коьз-лери мен коьрип, соны басыннан ызына дейим оьткен энъ де сонъгы йигерли ердесимиз топырак болды.

…Коьплердинъ эсинде – 2015-нши йылдынъ 9-ншы Май Енъуьв куьни. Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылы. Парк ишиндеги Уллы Аталык согысында ян берген ердеслеримиздинъ эстелиги янында оьткен байрам митинги. Сол митингке Куьнбатар авылдан куллык этип, кыйналса да Шамшид-агай эндигиси районымызда калган ялгыз тири согыс ветераны эсабында келди. Онынъ келуьви байрамды айырым оьрметке, шатлыкка толтырды. Сав йыйылган халк бурылып, Енъуьвди аькелген аьскершиге йол берип, ога уьйкен разылык пан басын ийди. Митингтен сонъ коьп аьдемлер агайдынъ янына барып, оны ман эстеликке суьвретке туьстилер. Шамшид Шуваковтынъ район орталыгында болып озган Енъуьв байрамында ол сонъгы кере катнасувы эди. Энъ ызгы парады.

Шамшид Шуваков бизден кетсе де, ол эм оны ман бирге халкымызга 1945-нши йылдагы Енъуьвимизди елпилдетип аькелген аьр бир ердесимиз эсимизден кетпеек. Бизим аьр бир куьнимиз олардынъ атларын атавымыз бан, дав баьтирлиги, согыстан сонъгы тынышлы яшавымызды курувы акында ийги эскеруьвлеримиз бен басланады. Соьйтип йылдан-йылга, оьмирден-оьмирге болып тураяк.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасы.

Яндекс.Метрика