• Сегодня: Понедельник, Январь 24, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 24 Канътар айы, 2022

Эт кызувды оьлшейтаган алат бузылса

Голос Степи
Октябрь21/ 2021

Эт кызувды оьлшейтаган алат (термометр) аьр кимнинъ уьйинде де бар. Аьлиги коронавируслы юкпалы маразы ман байланыслы тыныш болмаган заманларда ол алат айлак та коьп кулланылады.

Оькинишке, термометр бузылган заманлар да болады. Онынъ ишиндеги коьнесуьв (ден савлыкка кавыфлы экени сыр тувыл). Сонынъ пусы тыныс алганда, аьдемнинъ шаркына кетсе, ден савлыкка уьйкен зарар келмеге болады. Сога коьре, эт кызувды оьлшейтаган алат бузылса, аьдем ден савлыгы акында ойланып, бек тынышсызланады эм адалайды.
Термометр бузылса, бас деп уьйден аьдемлерди шыгарынъыз. Экиншилей, терезеди ашып, боьлмединъ эсигин ябынъыз. Сонъ коьнесуьвди йыйнамага аьзирленинъиз. Теринъизге коьнесуьв тиймесин деп, колынъызга резин колгаплар кийинъиз, марлиден ясалган маскады бетинъизге салынъыз. Сол маскады сувланъыз. Термометрдинъ коьнесуьвин шприц пен, эки табак кагыт пан, скотч пан, сувланган мамык пан, яде пластилин мен йыйнамага болады. Соны йыйнап, сув куйылган аякка тоьгинъиз, сонынъ ишине термометрди де салынъыз. Коьнесуьв йыйнавды сак болып этинъиз.
Аьзирлеген Н.Эрежепова.

Яндекс.Метрика