• Сегодня: Среда, Сентябрь 22, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 22 Кырк кийик айы, 2021

Юкпалы маразына карсы амаллар каралады

Голос Степи
Сентябрь10/ 2021

Уьстимиздеги айдынъ 4-нши куьнинде Махачкалада Дагестан Республикамыздынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ етекшилиги мен коронавирус маразынынъ яйылувын тыюв бойынша Оперативлик штабынынъ йыйынында Дагестандагы актуальли санитарлык-эпидемиялык аьли акында кенъеси оьтти.

Республика етекшиси элимиз эм сонынъ ишинде регионымыз уьшин де коронавирус маразынынъ яйылып барувынынъ соравы биринши орында турмага керегин белгиледи.

– Аьлдинъ бек авыр экенин анълав бек маьнели. Ызгы он куьнлер ишинде эмленмеге ятканлардынъ санын буьгуьнлерде, курал айы ман тенълестиргенде (77 аьдем болган болса, аьли 268 аьдем болады), больницага куьн сайын аьдемлердинъ 3,5 кереге коьп туьсетаганын коьремиз.

– Больницаларда COVID-19 диагнозы ман 3,5 мынъ эм пневмония ман авыр аьлде болганлардынъ саны 200-ден артады.

Мараздан таятаган аьдемлердинъ саны бек коьп. COVID-19 диагнозы ман тайганлардынъ саны ызгы 10 куьнлер ишинде суткада – 14 аьдем, сары тамбыз айы бойынша –15, шилле айында – 6,5, тамбыз айында – 2, – деп билдирди Дагестан Аькимбасы. Элимиз бойынша караганда, савлай авырыганлардынъ ишиннен, Дагестанда авыр аьлде болган маразлылардынъ саны тоьмен болады. Меликовтынъ айтувы ман, юритилетаган амаллар аркалы авырув тоьменлеп барады.

Оннан сонъ Дагестан Республикасы бойынша Роспотребнадзор Управлениесининъ етекшиси Николай Павловтынъ билдируьвине коьре, коронавирус юкпалы маразы ман байланыслы аьл бек авыр, алдынгы юкпалы маразынынъ толкыны ман тенълестиргенде, аьлигиси коьпке дейим созылады.
– Дагестанда «индийский штамм» деген маразы аянланган, ол бек юкпалы эм онынъ баскаларга югатаган мезгили бек кыска болады. Сонынъ уьшин бизге бек сак болмага тийисли. Авырыганлар сырасында 30 ястан алып 59 ясына дейим аьдемлер бар. Алдынгы юма ман тенълестиргенде, 6 ястан 18 яска дейим балалардынъ авырувы бираз тоьменлеген. Сол коьрсетимлерди бизге саклавга шалыспага керек. Оннан баска болып, ямагат ерлеринде, коьликте, дувасларга барып, тойларда болып авырыганлардынъ да саны тоьменлеген. Сол зат киритилген тыюв амалларынынъ пайдасы акында айтады, – деди Павлов, келеекте де киритилген тыюв амалларын саклав кереги бойынша ойы ман боьлисе келип. Оперштабта тагы да каралган актуальли соравлардынъ бириси – ол санитарлык-эпидемиологиялык тыюв аьллеринде сайлавлардынъ озгарылувын уйгынлав. Николай Павловтынъ белгилеви мен, участковый сайлав комиссияларынынъ иси кырк кийик айдынъ 17-нши куьниннен алып 19-ншы куьнине дейим Роспотребнадзордынъ юкпалы маразына карсы шараларын уйгынлавы бойынша маслагатлары ман келисте озгарылмага тийисли.

Йыйында республика етекшиси айырым керексинетаган аьеллерге эм ялгыз яшайтаган гражданларга адресли ярдамын этуьв бойынша негизли амалы болып келетаган «Социаллык контракт» деген проектининъ яшавга шыгарылувында токтады. Патшалыгымыз бан социаллык коршалав органлары эм аьел (гражданин) арасында келисуьв бойынша демевлик амаллары, айтпага, бир кере эм ай сайынлык тоьлевлери, куллыкка туьсуьвде эм окувда ярдамы каралады. Сергей Меликов регион бойынша Ис министерствосына Дагестан бойынша проектти пайдалы кепте яшавга шыгарувда баьри кавыфлыкты да тайдырып, куллыкты куьшейтпеге борыш салды.

Яндекс.Метрика